ДОБРЕ ДОШЛИ!

Секторна програма Еразъм+ е насочена към повишаване качеството на висшето образование. Програмата спомага изграждането на Европейското пространство за висше образование и насърчава иновативните процеси и трансфера на знания и технологии във висшето образование.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

•  Да подобри качеството и да повиши мобилността на студентите и университетските преподаватели в рамките на Европа, като допринесе за постигането на 3 милиона индивидуални студентски мобилности по програма „Еразъм“ до 2010г.;
• Да повиши качеството и да стимулира многостранното сътрудничество между висшите образователни институции в Европа;
• Да подобри прозрачността и съпоставимоста на придобитите в рамките на Европа квалификации във висшето образование;
• Да повиши качеството и да насърчи сътрудничеството между висшето образование и бизнеса;
• Да благоприятства разработването и трансфера на иновативни практики във висшето образование, включително от една европейска държава в друга;
• Да съдейства за разработването с помощта на компютърните технологии на иновативни съдържание, услуги, методи на преподаване и практики за Учене през целия живот.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СЕКТОРНА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ИМАТ:

• Студенти и преподаватели в системата на висшето образование;
• Висши училища;
• Преподаватели, обучители и друг персонал на висшите училища;
• Асоциации и техни представители в сферата на висшето образование, включително студентски, университетски и преподавателски асоциации;
• Търговски предприятия, социални партньори и други организации, свързани с полагането на труд.
• Публични и частни организации, включително нестопански и неправителствени организации, ангажирани с организирането и предлагането на образователни и обучителни услуги на местно, регионално и национално равнище;
• Изследователски центрове и организации, занимаващи се с въпроси на Ученето през целия живот;
• Организации, осигуряващи насоки, консултиране и информиране.

Erasmus Charter – Виж ТУК!

Policy_statemnet – Виж ТУК!

Кандидатствайте за секторна програма Еразъм+

 

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ       ИЛИ    ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ