Списък на университети, с които НСА има сключени междуинситуционални договори
по програма Еразъм+

 

  1. Направление  Кинезитерапия
  2. Направление Спорт (ТФ)
  3. Направление Физическо възпитание (УФ)
  4. Специалност Спортен Мениджмънт*
* Студентите от специалност Спортен мениджмънт могат да реализират мобилност в университети, които работят в сферата на спорта и физическото възпитание при съответствие на учебните програми между НСА и приемащата инситутция

NB! Студенти, каднидатстващи за мобилност с цел практика в Университет Партньор по програма Еразъм+, трябва да проверят възможностите за  организиране и провеждане на практиката в приемащия университет преди подаването на документите за кандидастване. 

Всички студенти, преминали успешно слекционната процедура на НСА „Васил Лески“, следва да се запознаят с условията и сроковете за кандидатстване към приемащия университет и да попълнят необходимите документи за кандидатстване към съответната институция.