Образователна международна мобилност, насочена към студенти, преподавателски и непреподавателски състав от висшите училища от/към Програмни и Партниращи страни на Програма „Еразъм+“

 

Какво е Международна кредитна мобилност по програма ERASMUS+ (КД107)?

ЕРАЗЪМ+ е програма на Европейския съюз, целяща повишаване на качеството на образование и обмен на добри практики, не само сред Партниращите държави (държави-членки и асоциирани членове на ЕС), но и сред Програмните държави (Страни извън ЕС).  По програмата участие могат да вземат не само студенти, но преподавателски и непреподавателски състав на висшите учебни заведения в България в зависимост от одобрените параметри на проекта за съответната академична година.

На базата на осъществен обмен на академичен състав през 2016г. между НСА „Васил Левски“, Пекински спортен университет и Университета в Ниш, Сърбия партньорството продължава и през академичната 2017/2018г. НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ще реализира  проект за мобилност на студенти, преподаватели и административен състав от висшите училища между програмни и партниращи страни (извън ЕС), по програма „Еразъм+“ с продължителност 16 месеца. Партниращите страни по проекта са: Пекински спортен университет в НР Китай http://en.bsu.edu.cn/; Факултет физическо възпитание и спорт към Университета в Ниш, Сърбия https://www.ni.ac.rs/en/.

Програма ERASMUS+  предлага следните видове мобилности:

Мобилност на персонала (Staff mobility):

* Преподавателска мобилност с цел преподаване: преподаване в друг  университет от Партнираща страна, с който НСА има сключен договор;
* Мобилност на персонала с цел обучение: подпомага персоналното развитие на преподавателския и непреподавателския състав под формата на обучения в чужбина и наблюдения на работното място с цел обучение във ВУЗ, с който НСА „Васил Левски“ има сключено маждуинституционално споразумение и е одобрено за финансиране към съответната година на кандидатстване;

продължителност на мобилността – от 5 дни + 2 дни за път;
преподавателска дейност– минимум 8 уч. часа на седмица;
кандидатстване– участникът трябва да е нает  в университет, участващ по програмата;
финансиране– дневен грант за издръжка и грант за транспорт;

Студентска мобилност (Student mobility):

* Студентска мобилност с цел обучение /студентска мобилност с цел практика не се администрира към настоящия момент/:
-продължителност на мобилността –  за мобилност с цел обучение: 5 месеца;
-възможност за участие- ОКС „Бакалавър“ след успешно завършен втори семестър;
-кандидатстване – участникът трябва да е студент в университет, участващ по програмата;
-финансиране – месечен грант спрямо приемащата държава и грант за транспорт;
Селекцията на участниците се извършва в собствения университет.

В рамките на партньорството с Пекинския спортен университет ще се осъществят общо 6 изходящи мобилности: три студентски мобилности с цел обучение, две мобилности на преподаватели и една мобилност на административен състав с цел обучение. НСА ще приеме двама входящи преподаватели и двама китайски студенти.

Изходящите мобилности към Университета в Ниш са: две студентски мобилности с цел обучение, две мобилности на преподаватели и една мобилност на административен персонал с цел обучение. НСА очаква двама преподаватели и четирима входящи студенти от сръбския университет.

 

Брошура