Образователна международна мобилност, насочена към студенти, преподавателски и непреподавателски състав от висшите училища от/към  Програмни и Партниращи страни на Програма „Еразъм+“

 

1.    Видове мобилност:


Студентска мобилност (Student mobility):

видове мобилност – студентска мобилност с цел обучение и мобилност с цел практика;
продължителност на мобилността –  за мобилността с цел обучение: минимум 3 месеца до 12 месеца, за мобилността с цел практика: минимум 2 месеца до 12 месеца;
възможност за участие във всеки цикъл на образование (бакалавър/магистър/докторант), както и  наскоро завършили „recent graduates”;
Продължителността на всяка една от мобилностите не трябва да надвишава 12 месеца.

кандидатстване – участникът трябва да е студент в университет, участващ по програмата;

Селекцията на участниците се извършва в техния университет.

финансиране – месечен грант спрямо приемащата държава и грант за транспорт.


Мобилност на персонала (Staff mobility)
:
видове мобилност – преподавателска мобилност с цел преподаване и мобилност на персонала с цел обучение;
продължителност на мобилността – от 5 дни до 2 месеца (без дните за път);

Минимум 8 часа преподавателска дейност на седмица (или по-кратък период).

кандидатстване – участникът трябва да е нает  в университет, участващ по програмата. Селекцията на участниците се извършва в техния университет;
финансиране – дневен грант за издръжка и грант за транспорт.

 

Брошура