Национална спортна академия „Васил Левски“ има сключени междуинситутционални споразумения за сътрудничество по програма Еразъм+,  образователни мобилности на граждани в сверата на висшето образование между Програмни и Партниращи страни със следните институции:

1. Faculty of sport and Physical Education, University of Nis – Serbia

2. Beijing Sport University – China

3.