Какво е Международна кредитна мобилност по програма ERASMUS+ (КД107) ?

ЕРАЗЪМ+ е програма на Европейския съюз, целяща повишаване на качеството на образование и обмен на добри практики, не само сред Партниращите държави (държави-членки и асоциирани членове на ЕС), но и сред Програмните държави (Страни извън ЕС).  По програмата участие могат да вземат не само студенти, но преподавателски и непреподавателски състав на висшите учебни заведения в България в зависимост от одобрените параметри на проекта за съответната академична година.

 

Видове мобилности

Програма ERASMUS+  предлага два вида мобилност на персонала:

  • Преподавателска мобилност с цел преподаване : преподаване в друг  университет от Партнираща страна, с който НСА има сключен договор
  • Мобилност на персонала с цел обучение: подпомага персоналното развитие на преподавателския и непреподавателския състав под формата на обучения в чужбина и наблюдения на работното място с цел обучение  или практика в партниращ ВУЗ или друга подходяща организация

 

  1. Правила на ERASMUS+:
  • Продължителност на мобилността – мин. 5 дни (без дните за път)
  • Мобилност на преподавателския състав с цел преподаване – мин 8 часа на седмица

NB! Участието в семинари, конференции, конгреси и други подобни форуми не може да бъде прието като реализирана мобилност по програма Еразъм+

 

  1. Финансиране:
  • Индивидуална подкрепа спрямо групата от държави

Партниращите държави  са разпределени в 13 региона. Индивидуалната подкрепа се изчислява на база дневна ставка, в зависимост от зададените финансови параметри в договора за финансиране между Национална спортна академия и Центъра за развитие на човешките ресурси.

 

  • Транспортни разходи на базата на GPS система:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm