Документи за кандидатстване

I. Кандидатстване към НСА „Васил Левски“:
 1. Заявление за участие по програма „Еразъм+;
 2. Мотивационно писмо  на български език.
 II. Документи за кандидатстване към приемащата институция:

След като студентът е селектиран да участва по програма Еразъм той кандидатства САМ към избрания от него университет/организация в съответствие с изискванията и обявените срокове на приемащата институция. Всеки университет има свои собствени изисквания за кандидатстване и обявеният списък с необходими при кандидатстване документи е примерен.

 1. Application Form;
 2. Learning agreement;
 3. Housing /Accommodation form;
 4. Снимки – паспортен размер.

!!! Задължителен документ е Learning agreement for studies – тристранен договор между двете институции и студента относно периода и учебния план по време на мобилността.

NB! При попълването на Learning agreement студентът трябва да избере  учебни дисциплини, по които да се обучава в приемащия университет, отговарящи на мин. 30 ECTS (кредита), при които има мин. 50% съответствие с учебните дисциплини от учебния план наНСА за съответния семестър/семестри!

III. Необходими документи и декларации преди подписване на финансво споразумение: 
 1. Официално писмо за прием от университет след подаване в срок на   изискваните документи за кандидатстване;
 2. Декларация за защита на личните данни;
 3. Декларация за липса на конфликт на интереси;
 4. Декларация за предишно участие по Програма Еразъм/Еразъм+;
 5. Копие на личната карта;
 6. Копие на валидна за целия период на мобилността мед. застраховка;
 7. Копие на студентската книжка;
 8. Документ за платена такса на  семестъра/семестрите, по време на които ще се реализира мобилността;
 9. Документ, удостоверяващ записан семестър/семестри, по време на които ще се проведе мобилността;
 10. Нотариално заверено пълномощно на лице, което да представлява студента пред НСА в периода на реализиране на мобилността;
 11. Формуляр – лице за контакт;
 12. Декларация за информираност относно необходими допълнителни здравни застраховки – само за мобилности с цел практика.
 13. Официално удостоверение от банка (с подпис и печат) с IBAN, BIC и име на бенефициента, по чиято сметка ще се приведат парите. (Банковата сметка трябва да е на името на бенефециента);
 14. Копие на полицата от допълнително сключени застраховки, ако такава се изисква от приемащата институция.
Други полезни документи: 
 1. Ръководство за попълване на Learning Agreement;
 2. Списък с документи  (checklist).
IV. Документи след подписване на финансово споразумение:
 1. Декларация на студента, че е запознат с условията на Индивидуален договор между НСА и него за отпуснатата финансова помощи условия на провеждане на мобилността.
V. Отчетни документи:

Датите на всички отчетни документи трябва да отговарят на периода, записан в договора за финансиране на студентска мобилност, сключен между НСА „Васил Левски“ и студента. Финансирането се осъществява на база реализиран ден. При съкратяване на периода, студентът се задължава да възстанови сумата за съответния брой дни разлика. Минимална продължителност за признаването на мобилността като финансово легитимна е 3 месеца (90 календарни дни).

 1. Бордни карти/автобусни билети/печат в международен паспорт  или други документи, удостоверяващи влизането и напускането на страната, в която се реализира мобилността;
 2. Learning agreement (LA) for studies – Before the mobility, During the mobility (ако са внасяни промени при предварително договорените условия на обучене) и After the mobility с всички необходими подписи и печати.
 3. Transcript of records, подписан и подпечатан от приемащата институция;
  Сертификат за престой – обучение;
 4. Transcript of records (TR), подписан и подпечатан от приемащата институция. За TR може да послужи и третата част от LA for studies.
 5. Финален отчет на студента – попълнен онлайн. Линкът ще се генерира в последния ден на мобилността от системата и ще се изпрати на имейла на студента. Студентът трябва да попълни отчета в срок от  10 календарни дни.
VI. Aкадемично признаване на реализираната студентска мобилност:

 Експерт от ЦМПД препраща документите към съответния деканат.
1. Свиква се комисия за признаване на проведената мобилност и получените кредитите.
2. Учебните дисциплини, които не съвпадат с учебния план се вписват в дипломното приложение на студента.
3. Когато проведената практика не е част от учебния план на студента, то тя се вписва в Европейско дипломно приложение на студента.

 

Документите се подават в ЦМПД, кабинет 505