Еразъм партньори

Междуинституционални споразумения със страни в ЕС, КД103

Национална спортна академия „Васил Левски“ има сключени междуинситутционални споразумения за сътрудничество по Програма „Еразъм+“,  образователни мобилности на граждани в сферата на висшето образование между Програмни и  страни в следните направления:

Междуинституционални споразумения със страни извън ЕС, КД107

Национална спортна академия „Васил Левски“ има сключени междуинситутционални споразумения за сътрудничество по Програма „Еразъм+“,  образователни мобилности на граждани в сферата на висшето образование между Програмни и Партниращи страни със следните университети: