Кандидатстване

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Студенти/докторанти, които към момента на кандидатстване са записани/зачислени в НСА в степен „Бакалавър“, „Магистър“ или „Доктор“, независимо от формата и курса на обучение. („Бакалавър“ само след успешно завършен 2 семестър);
 2. Да имат студентски права:
  • За кандидати, които желаят да осъществят мобилност по време на обучението – към момента на кандидатстване и за целия период на мобилността;
  • За кандидати, които желаят да осъществят мобилност след завършване на съответната степен – към момента на кандидатстване.
 3. Да имат общ успех от курса на обучение в НСА – минимум мн. добър 4.50. За новозаписани магистри се взема успеха, с който кандидатът е приет в съответната Магистърска програма. За докторанти се взема средния успех от приемните изпити или докторантските минимуми.
 4. Да владеят езика, на който ще се проведе практиката, съгласно изискванията, посочени в поканата от работодателя.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Вашият стаж в чужбина може да продължи най-малко 2 месеца и най-много 12 месеца. Можете да се възползвате многократно от обмен в чужбина по „Еразъм+“ като студент или като стажант, но общо времето в чужбина (включително периодите на учене) не може да бъде повече от 12 месеца за един цикъл на обучение.

„Цикъл“ означава степен на обучение, както е определено в Eвропейската квалификационна рамка (EQF):

 • Първи цикъл (бакалавър или еквивалентна степен) EQF 5/6
 • Втори цикъл (магистър или еквивалентна степен) EQF 7
 • Трети цикъл (доктор или еквивалентна степен) EQF 8

Можете също да отидете на стаж в чужбина като наскоро завършил студент. В този случай стажът ви трябва да се проведе до една година след завършването и трябва да кандидатствате още докато сте записан във висшето учебно заведение.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Можете да кандидатствате чрез  Еразъм офиса към Центъра за международна и проектна дейност към НСА „Васил Левски“, Ректорат, етаж 5, стая 504 и 505, в посочените в обявата срокове. Подборът на Еразъм студенти с цел практика в НСА се извършва по документи. 

Допълнителна помощ и информация за подходящи фирми, предлагащи стажове и практики, предоставя също и Асоциацията за подпомагане на академичната общност (АПАО) – www.isic.bg/za-nas. Консорциумът АПАО улеснява студентите при намирането на подходяща фирма за реализирането на практиката. На техния сайт е публикуван списък с фирми, като при избора си студентът следва да обърне внимание на предмета на дейност на фирмата, който трябва да бъде тясно обвързан със специалността, която изучава в НСА. Селекцията за стажа първо се извършва от НСА с посочените документи за кандидатстване. 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Следният комплект документи се изисква при кандидатстване:

 1. Заявление за кандидатстване по програма Еразъм+;
 2. Декларация от научен ръководител- за докторанти;
 3. Letter of Invitation for Student Traineeships (издава се от организацията и удостоверява, че студентът е приет за Еразъм практика от тяхна страна).
 4. Документ за владеене на чужд език: сертификат или ниво В1 (покрито чрез изпит проведен в НСА с успех минимум Мн. Добър (4,50));

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА

Кандидатите ще бъдат оценявани от комисия по селекция в състав от институционалният коодринатор и факултетните координатори по програма Еразъм+ и представител на Студентски съвет. Селекцията ще бъде извършена по документи. В случай че кандидатите, които отговарят на всички условия за селекция са повече от договорената квота:

 1. кандидатите ще бъдат класирани по успех;
 2. приоритетно ще бъдат предложени за финансиране кандидати, които никога не са участвали или са участвали по-малко пъти в мобилност с цел обучение и/или с цел практика по Програма Еразъм+. Останалите кандидати ще бъдат вписани като резерви.

ЦМПД не предлага списък с организации/фирми, което от своя страна дава възможност на студентите да осъществят практиката си в организация / фирма, към която проявяват интерес.

РЕЗУЛТАТИ ОТ СЕЛЕКЦИЯТА:

Списък с одобрените кандидати, резервите и неодобрените кандидати, ще бъде публикуван на уеб-сайта на Програма Еразъм+.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.