Мобилност в ЕС

Според правилата на програмата е допустимо заплащане в приемащия университет на малки такси за осигуровки, участие в студентски съюзи, ползване на помощни материали (фотокопия, лабораторни материали и др.) на същите основания, на които те се заплащат от студентите на приемащия университет. Задължително е сключването на здравна застраховка за периода на обучение.

Еразъм+ студентите остават с непроменени студентски права в НСА. Те заплащат таксата за обучение за съответния семестър в НСА и запазват правото си на стипендия в случай, че получават такава. Докторантите могат да проведат мобилността за обучение във връзка с изучаването на учебни дисциплини и полагането на изпити от докторантските минимуми, включени в индивидуалния план на докторантурата им в НСА, или за подготовка на части от дисертационните трудове.

Финансиране на студентска мобилност

Грантът за финансиране на студентската мобилност зависи от стандарта на приемащата страна. Има 3 групи страни участнички в програмата – с нисък, среден и висок стандарт на живот. Грантът е фиксиран спрямо групата от държави и не предвижда цялостно покриване на разходите по мобилността. 

приемаща държава

Група 1 – Държави с висок стандарт на живот: месечен грант – 520 евро

Участващи страни: Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия.

Група 2 – Държави със среден стандарт на живот: месечен грант – 520 евро

Участващи страни: Австрия, Белгия, Германия, Франция, Италия,  Гърция, Испания, Кипър, Холандия, Малта, Португалия

Група 3 – Държави с нисък стандарт на живот: месечен грант – 470 евро

Участващи страни: Хърватска, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Северна Македония, Турция, Сърбия

За допълнителна информация се свържете с експерт от Еразъм офиса към ЦМПД към НСА.