Мобилност извън ЕС

Програма „Еразъм+“ дава възможност за образователна мобилност на студенти между висшите училища от Програмни и Партниращи страни по програмата.

  • Програмни страни (Държави по програмата) са държавите членки на ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, Сърбия,  Северна Македония.
  • Партниращи страни (Държави партньори) са всички останали държави, разпределени в 14 региона.

Образователният обмен между Програмни и Партниращи страни се провежда в рамките на предварително одобрен (за съответната година) проект за кредитна мобилност. Необходимо условие за провеждане на този вид мобилност е наличие на подписан междуинституционален договор за мобилност по програма „Еразъм+“ между НСА “Васил Левски“ и съответната институция от Партниращата страна.

За периода 2019/2021г. НСА изпълнява един проект по програма Еразъм+ „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между Програмни и Партниращи държави“:

  • Договор № 2019-1-BG01-KA107-061703 за академичните 2019/2021 г. Одобреният проект предвижда да бъдат финансирани 14 студентски мобилности, с общ бюджет 21720 евро. Мобилностите са предвидени по договори с 4 университета-партньори от следните държави извън Европейския съюз: Китай, Казахстан, Грузия и Египет.

ВАЖНО! Към настоящият момент има възможност за реализиране на студентска мобилност САМО в ЕГИПЕТ! 

За допълнителна информация се свържете с експерт от Еразъм офиса към ЦМПД към НСА.