Програма “Еразъм+” предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който период е строго регламентиран от Европейската комисия в рамките на минимум 3 и максимум 12 календарни месеца за една академична година. Програма “Еразъм+” е изключително привлекателна за студентите от ЕС и асоцираните към него държави.

За периода на обучение в европейските висши училища по Програма “Еразъм+” студентите не заплащат:

  • Академична такса за обучение
  • Такса за регистрация в приемащата институция
  • Такса за полагане на изпити
  • Такса за достъп до лаборатории
  • Такса за ползване на библиотеки

В приемащото висше училище могат да се събират малки такси за осигуровки, студентски съюзи, ползването на помощни материали (фотокопия, лабораторни материали и др.). Изплащането на националните стипендии или заеми на “Еразъм+” студентите се запазва по време на престоя им в чужбина.

Признаване на престоя на обучение се осъществява чрез Европейската система за трансфер на кредити /ECTS/, чрез която натовареността на студента в учебния процес се измерва с кредити. Получените по време на обучението в европейските институции кредити се признават напълно от изпращащата българска институция.

Преди заминаването, на студентите се осигурява:

  • Студентска Харта “Еразъм”, в която са описани техните права и задължения във връзка с обучението им извън страната;
  • “Договор за обучение”(Learning Agreement), който описва учебната програма по време на мобилността и, която е одобрена от студента, изпращащ и приемащ университет.
  • Он-лайн езикова оценка (online language test) онлайн езиков курс на Вашия основен език на обучение в чужбина (ако е наличен) според интер-институционалното споразумение.
  • В края на престоя, приемащият университет предоставя на студента и изпращащия университет академична справка, потвърждаваща изпълнението и резултатите на съгласуваната програма.