Необходими документи за реализиране на мобилност на академичния/административния състав

I. Документи за кандидатстване 

Процедурата и необходимите документи за кандидастване може да видите тук


 

II. Документи след селекция

1. Staff Mobility agreement –  подписан от двете институции и преподавателя/служителя

1.1.  Staff Mobility Agreement for Teaching 

1.2 Staff Mobility Agreement for Training

2. Декларация за защите на личните данни

3. Официално удостоверение от банка (с подпис и печат) с IBAN, BIC и име на бенефициента, по чиято сметка ще се приведат парите. (Банковата сметка трябва да е на името на бенефециента);

4. Копие на личната карта

5. Договор за финансиране между бенефициента и Национална спортна академия. (Подготвя се от експертите в  Еразъм офиса)


 

III. Отчетни документи

  1. Бордни карти/автобусни билети или други документи, удостоверяващи влизането и напускането на страната, в която се реализира мобилността;
  2. Сертификат,удостоверяващ начална и крайна дата на мобилността, издаден от приемащата институция;
  3. Финален отчет , който ще се изпрати на електронната поща под формата на линк, генериран от системата на ЕК.
  4. Описателен отчет до Институционалния координатор на проведената мобилност, входиран в деловодната система на НСА „Васил Левски“