Отчитане

След завършване на студентска мобилност в университет от страна извън ЕС, партниращата организация ще Ви издаде Академична справка (Transcript of Records) с Вашите резултати – кредити и оценки. Веднага след получаването на този документ, изпращащата институция ще Ви предостави цялата информация за признаването на резултатите в максимален срок до пет седмици. Признатите кредити ще бъдат записани в Дипломното приложение (Diploma Supplement).

Също така е необходимо да попълните въпросник, за да предоставите обратна връзка на изпращащата и приемащата институция, Националната агенция на изпращащата и приемащата страна и Европейската комисия, относно Вашия период на Еразъм мобилността.

Студентите, осъществяващи ЕДНОГОДИШНА мобилност, задължително представят след края на първия семестър Transcript of Records и Learning Agreement. Мобилността им през втория семестър продължава при условие, че са изпълнили задълженията си по договора с НСА и по споразумението им за обучение Learning Agreement за първия семестър (успешно положени всички изпити от първия семестър).

ОТЧИТАНЕ

Датите на всички отчетни документи трябва да отговарят на периода, записан в споразумението за финансиране на студентска мобилност, сключен между НСА „Васил Левски“ и студента.

  • Бордни карти/автобусни билети/печат в международен паспорт или други документи, удостоверяващи влизането и напускането на страната, в която се реализира мобилността;
  • Learning agreement (LA) for studies – Before the mobility, During the mobility (ако са внасяни променни при предварително договорените условия на обучене) и After the mobility с всички необходими подписи и печати.
  • Transcript of records, подписан и подпечатан от приемащата институция;
  • Сертификат за престой – обучение;
  • Transcript of records (TR), подписан и подпечатан от приемащата институция. За TR може да послужи и третата част от LA for studies.
  • Финален отчет на студента – попълнен онлайн. Линкът ще се генерира в последния ден на мобилността от системата и ще се изпрати на имейла на студента. Студентът трябва да попълни отчета в срок от  10 календарни дни
ПРИЗНАВАНЕ

Мобилността на студентите и докторантите се признава при минимален престой за обучение в приемащия университет  от минимум 90 дни и при успешно положени изпити по изучавани учебни дисциплини, осигуряващи  успешно полагане на същия брой изпити, колкото трябва да положи в НСА, според учебния план на съответната специалност за дадения семестър.

Неизпълнението на минималния изискуем период от 3 месеца или на минималния брой кредити за един семестър е основание за непризнаване на мобилността. В този случай студентите/докторантите са задължени да възстановят на НСА (съответно на Националната агенция) предоставената им финансова помощ в пълния й размер.

Финансирането се осъществява на база реализиран ден. При съкратяване на периода, студентът се задължава да въстанови сумата за съответния брой дни разлика.

По-специфични случаи на частично или цялостно неизпълнение на задълженията на студентите/докторантите през периода на мобилността по обективни причини или извънредни обстоятелства се решават от специална комисия.

Успешно положените изпити и получените кредити при обучението в европейските университети се признават от НСА.

ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЗНАВАНЕ:
  • Експерт от ЦМПД препраща документите към съответния деканат.
  • Свиква се комисия за признаване на проведената мобилност и получените кредитите.
  • Учебните дисциплини, които не съвпадат с учебния план се вписват в дипломното приложение на студента.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.