Отчитане

отчитане

 1. Бордни карти/автобусни билети/печат в международен паспорт  или други документи, удостоверяващи влизането и напускането на страната, в която се реализира мобилността;
 2. Learning agreement for traineeship, Before the mobility, During the mobility (ако са внасяни променни при предварително договорените условия на практика) и After the mobility с всички необходими подписи и печати;
 3. Сертификат за престой  – практика;
 4. Оценка на работата на стажанта (част III After the mobility от Learning agreement for traineeship);
 5. Финален отчет на студента – попълнен онлайн. Линкът ще се генерира в последния ден на мобилността от системата и ще се изпрати на имейла на студента. Студентът трябва да попълни отчета в срок от 10 календарни дни;
 6. Онлайн езиков тест в началото и в края на мобилност, който ще се генерира от OLS системта на имейла на студента (за стаж по КД103);

ПРИЗНАВАНЕ

Всеки студент/докторант следва да се обърне към ЦМПД към НСА за информация относно процедурата за признаване на мобилността.

Експерт от ЦМПД препраща документите към съответния деканат. Когато проведената практика не е част от учебния план на студента, то тя се вписва в Европейско дипломно приложение на студента.

Преди вашия стаж в чужбина:

 1. Вие, НСА и приемащата организация трябва да подпишете споразумение за обучение под формата на стаж, за да се осигури прозрачна и ефикасна подготовка на обмена в чужбина. В този документ се описват правата и отговорностите на страните и се съдържа подробна програма на стажа, информация за застраховката и как стажът ще бъде признат след успешното му завършване.
 2. Ще получите Студентската харта „Еразъм+“, в която се обясняват вашите права и задължения по отношение на стажа в чужбина.

След вашия стаж в чужбина:

 1. Приемащата организация/предприятие трябва да изпрати на вас и на НСА удостоверение за стаж, обикновено до пет седмици след успешното приключване на стажа.
 2. НСА следва да признае стажа ви в чужбина съгласно поетите ангажименти в споразумението за обучение и без допълнителни изисквания.
 3. Ако висшето учебно заведение се намира в държава по програмата, информацията от удостоверението за стаж трябва да бъде включена в Приложение към дипломата, освен ако не сте завършили наскоро. В този случай се препоръчва стажът да бъде записан в документа за мобилност „Европас“ на стажанта.