Двустранни споразумения по програма Еразъм+

Национална спортна академия „Васил Левски“ има сключени междуинситутционални споразумения за сътрудничество по Програма „Еразъм+“,  образователни мобилности на граждани в сферата на висшето образование между Програмни и  страни в следните направления: