Списък на университети, с които НСА има сключени междуинситуционални договори
по програма Еразъм+

 

  1. Направление  Кинезитерапия
  2. Направление Спорт и физическо възпитание (ТФ/УФ) 
  3. Специалност Спортен Мениджмънт

 

При кандидатстване за реализиране на мобилност с цел преподаване, преподавателят трябва да договори условията и преиода на провеждане на мобилността и да изиска покана от приемащия университет, която да приложи към документите за кандидатстване.