Събития

  Проект S2A Sport е насочен към подобряването на администрацията в спорта. В него се залага идеята, че терминът „спортна администрация“ е оперативното ниво в управлението на спортните организации, а и цялата система на спорта – така нареченият среден мениджмънт (на английски middle management). След анализ на спортните организации в страните, включени в проекта, се установи, че средният мениджмънт не е толкова конкретна позиция или длъжност в дадена спортна организация, а набор от дейности, които се изпълняват в процеса на работа на един клуб, федерация, държавен орган или частно дружество, създаващо и предоставящо спортни продукти. Тези дейности могат да бъдат отговорност на служители – платени и доброволни, назначени на различни позиции, които на пръв поглед нямат нищо общо с това ниво на управление.

В резултат от дейността по проекта вече са формулирани и публикувани анализи на трудовия пазар, разкриващ характеристиките на хората, изпълняващи ролята на спортни администратори. Беше създадена карта на заетостта, показваща различните позиции и длъжности, които тези хора заемат, както и бяха описани видовете организации, в които те се изпълняват.

На базата на анализите и експертният опит на работната група, включваща партньори от 10 държави, сред които академични институции, организации на работодатели в сферата на спорта, а също и 4 международни спортни организации, изработиха функционална карта, определяща 5 области на работа на спортния администратор, които от своя страна са разделени на 29 ключови функции, за всяка от които бе разработен професионален стандарт – изисквания към хората, изпълняващи тези дейности в спортната организация.

Предстои окончателното приемане на професионалните стандарти и вече се работи по програма за пилотно обучение на спортни администратори, което ще се проведе от 3 до 9 септември тази година във Виерумяки, Финландия.

Ролята на НСА „Васил Левски“ в проекта, е да приложи експертния си опит при изготвянето на всички изготвени документи, да осъществява координация и дискусия по отделните интелектуални продукти със спортни организации от България, както и да ръководи дейността по осигуряването на качеството и реализирането на дългосрочни ползи от проекта.

По план проектът трябва да приключи през февруари 2018 година, когато ще бъдат готови всички интелектуални продукти.

Повече информация за проекта на английски език можете да намерите на неговият сайт: www.s2a-sport.eu