Реализиране

Кандидатите, одобрени за мобилност, са освободени от заплащане на такса за обучение в приемащия университет, като за периода на техния престой в чужбина заплащат таксата за обучение в НСА, в случай че се дължи такава. В процеса на организирането на мобилността за обучение по програма Еразъм+ участват експертите на ЦМПД, студентите и докторантите, които е необходимо да извършат индивидуално няколко дейности, свързани с подготовката и  реализирането на мобилността.

В таблицата с мобилностите ще откриете подробна информация за свободните места по програмата за конкретната година. 

ФИНАНСИРАНЕ

На основата на договора за Студентска мобилност, участниците в програмата получават финансова помощ (грант). Еразъм+ грантът е в месечен размер, определен е и се изплаща в евро. Той е финансова помощ, целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в чужбина.

Грантът не предвижда цялостно покриване на разходите по мобилността. Размерът на месечния Еразъм+ грант е различен за различните държави, а също и за всяка отделна учебна година и се определя от Националната агенция за България – “Център за развитие на човешките ресурси”. За периода на мобилността ще получите финансова помощ под формата на индивидуален месечен грант и грант за път (двупосочно).

МЕСЕЧЕН ГРАНТ ДЪРЖАВИ
700 евро

 Грузия, Египет

ГРАНТ ЗА ПЪТ ДЪРЖАВИ
275 евро Египет
275 евро Грузия

Имате право на следните видове финансиране:

 • Всякакво  друго  финансиране,  извън  полученото  от  европейски фондове
 • Национално, регионално или друго
 • Стипендии за успех от НСА
 • Европейски стипенди

 

 !При попълването на Learning Agreement трябва да се спазват следните условия:

 • Студентите трябва да изберат учебни дисциплини, които са аналогични или сходни на учебните дисциплини, които са включени в учебния им план и трябва да изучават в НСА през периода на мобилността или до края на следването им;
 • Избраните учебни дисциплини трябва да осигуряват на студента сбор от най-малко 30 кредита за един семестър.
 • Студентите нямат право да посочват учебни дисциплини, които вече са изучавали и по които имат положени изпити в предходните семестри на обучението им в НСА;
 • Студентите имат право да посочват учебни дисциплини, които предстои да изучава в степентта на обучението си.
 • Задължително се попълват имената на студента и периода на обучение.

Докторантите могат да проведат мобилността за обучение във връзка с изучаването на учебни дисциплини и полагането на изпити от докторантските минимуми, включени в индивидуалния план на докторантурата им в НСА, или за подготовка на части от дисертационните трудове. За целта е необходимо предварително съгласуване с научния ръководител и със съответната катедра в приемащия университет, при което се определя временен научен ръководител за периода на мобилността.

При неизпълнение на предварително договорения индивидуален план на обучението (Learning Agreement) или самоволно прекъсване на обучението, студентът възстановява получената сума в евро. Това не се отнася за студенти, възпрепятствани да завършат планирания курс на обучение в чужбина поради здравословни причини или извънредни обстоятелства, за които са уведомили своевременно институционалния координатор по програмата в НСА.

Преди заминаване студентите и докторантите сключват индивидуален договор с НСА (Финансово споразумение), в което са отразени основните права и задължения на двете страни по договора, размера на месечния грант и общата сума в евро за предварително планиран период на престой за обучение в приемащия университет. Грантът се превежда по банковата сметка на студента/докторанта в размер на 100% от определената в договора обща сума.

В периода преди заминаването за мобилността студентите трябва да подготвят и предадат в ЦМПД следните документи:

 1. Learning Agreement, с необходимите подписи;
 2. Официално писмо за прием от приемащия университет след подаване в срок на изискваните документи за кандидатстване
 3. Декларация за предишно участие по програма Еразъм/Еразъм+;
 4. Копие на валиден международен паспорт;
 5. Копие на валидна за целия период на мобилността здравна застраховка;
 6. Копие на студентската книжка;
 7. Документ за платена такса на  семестъра/семестрите, по време на които ще се реализира мобилността;
 8. Документ, удостоверяващ записан семестър/семестри, по време на които ще се проведе мобилността;
 9. Нотариално заверено пълномощно на лице, което да представлява студента пред НСА в периода на реализиране на мобилността;
 10. Формуляр – лице за контакт;
 11. Декларация за информираност относно необходими допълнителни здравни застраховки – само за мобилности с цел практика.
 12. Официално удостоверение от банка (с подпис и печат) с IBAN, BIC и име на бенефициента, по чиято сметка ще се приведат парите. (Банковата сметка трябва да е на името на бенефециента);
 13. Копие на полицата от допълнително сключени застраховки, ако такава се изисква от приемащата институция.
 14. Декларация от фaкултетен координатор – ФС, ФП, ФОЗЗГТ

Попълнените от студентите документи, които се изискват от приемащия университет и от НСА, се представят в офиса на ЦМПД, за да бъдат подписани от Институционалния Еразъм координатор.

РЕАЛИЗИРАНЕ

През периода на реализиране на мобилността студентите имат право, при необходимост, да извършват частични промени в първоначалния Learning Agreement. Промените могат да се нанесат след съгласуването и одобрението на двата университета.

Промените в Learning Agreement се нанасят на втора страница на формуляра (During the mobility). В определените за тази цел полета се попълват учебните дисциплини, които се премахват (delete) и броя на кредитите им, както и дисциплините, които се добавят (add) и техния брой кредити.

Втора страница на Learning Agreement с извършените промени задължително се подписва от трите ангажирани страни – студент, приемащ университет и НСА.

Мобилността за обучение приключва в края на посочения в договора период на мобилността и успешното полагане на изпитите, включени в индивидуалния Learning Agreement, в приемащия университет.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.