Реализиране Ст в ЕС

С цел улесняване на комуникацията между Вас и координаторите от ЦМПД моля да следите редовно електронната си поща за информация, свързана с Вашата мобилност.

Как се извършва селекцията на студенти?

Критериите са следните:

  1. Успех до момента на кандидатстване мин. много добър 4,50;
  2. Ниво на владеене на език/Оценка от проведен изпит;
  3. Резултат от проведено събеседване на кандидата с членовете на Селекционната комисия;
  4. Мотивация на студента за участие;
  5. Договорена квота с университетите-партньори;
  6. Предишно участие по Програма „Еразъм“ или „Еразъм +“;

ВАЖНО: Избраната програма на обучение трябва да съответства на Направлението и специалността, по които се обучава студентът в НСА.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СЕЛЕКТИРАНИ СТУДЕНТИ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ- изтегли тук

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА (КАЧЕНА ПОД ФОРМАТА НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ- ПРЕДСТОИ ДА Я ПОДГОТВЯ)

Финансиране

Държавите-членки на ЕС са разделени в 3 групи държави според стандарта на живот. Финансирането се осъществява на база преход от една в друга група държави. Университетите са задължени да изплащат 100% от определеният от Националната агенция (Център за развитие на човешките ресурси) грант. Грантът се отпуска за реален престой – брой календарни дни.

• Страни с висок стандарт на живот – Дания, Ирландия, Италия, Франция, Австрия, Финландия, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария.
• Страни със среден стандарт на живот – Белгия, Чехия, Германия, Гърция, Испания, Хърватска, Кипър, Люксембург, Холандия,  Холандия, Португалия, Словения, Исландия, Турция
• Страни с нисък стандарт на живот – България, Литва, Латвия, Естония, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Македония.

NB! Еразъм грантът не е стипендия. Неговата цел е да подпомогне финансово  студента по време на мобилността.

Обявени грантове за 2019/2020 година (да се прикачи файл с грантове по държави)

Резултати от проведена селекционна процедура за студентска мобилност по програма Еразъм+:

Резултати от селекция за студентска мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ (летен семестър на 2018/2019)

Online Linguistic Support (OLS) Какво е „онлайн езикова подготовка“?

„Еразъм+“ е новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за 2014 – 2020 г.  „Еразъм+“ предлага възможности за учение, обучение, получаване на трудов опит или за доброволна работа в чужбина, като една от стратегическите й цели е да затвърждава езиковите умения и да подпомага езиковото обучение. Онлайн езиковата подготовка (OLS) подпомага езиковото обучение, предназначено за участниците в „Еразъм+ мобилност“. OLS предлага на участниците в „Еразъм+ дългосрочна мобилност“  възможността да оценят своите умения по чуждия(ите) език(ци), който(ито) ще използват, за да учат, работят или участват като доброволци в чужбина.

Задължителна ли е онлайн езиковата подготовка?

Преминаването на онлайн езиков тест преди мобилността и в карая на мобилността е задължително за всички студенти, реализиращи мобилност по програма „Еразъм+“. Ако резултатът от първия онлайн езиков тест е между А1 и В1 (съгласно Европейската езикова рамка), системата автоматично генерира онлайн курс по съответния език. Студентът се задължава да премине онлайн езиковия курс по време на мобилността с цел подобряване познанията на работния език и повишаване ефективността на мобилността. Ако резултатът от първия онлайн езиков тест е между В2 и С2, студентът има право писмено да заяви желание за преминаване на онлайн езиков курс по работния или местния език (ако той се предлага от системата). 

ECTS – Европейска система за трансфер и натрупване на кредити

Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS) подпомага изготвянето, описанието и осъществяването на програми за обучение и присъждането на квалификации в областта на висшето образование. ECTS позволява да се сравнява висшето образование в Европа и по този начин повишава прозрачността на преподаването и ученето в тази сфера и улеснява признаването на обучението.

Участващите институции публикуват в интернет своите каталози с курсове, включително подробни описания на учебните програми, модулите, университетските разпоредби и услугите, предлагани на студентите.

Описанията на курсовете включват резултатите от обучението (т.е. какво се очаква да знаят, да разбират и да могат да правят студентите) и натовареност (т.е. времето, което обикновено е необходимо за постигане на тези резултати). Всички резултати от обучението се изразяват под формата на кредити, като натовареността на студентите варира от 1500 до 1800 часа на академична година, а 1 кредит обикновено съответства на 25 — 30 часа работа.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.