Реализиране

Вие, вашето висше учебно заведение и приемащата организация трябва да подпишете споразумение за обучение под формата на стаж, за да се осигури прозрачна и ефикасна подготовка на обмена в чужбина (Grant Agreement for Traineeship EN; Grant Agreement for Traineeship BG). В този документ се описват правата и отговорностите на страните и се съдържа подробна програма на стажа, информация за застраховката и как стажът ще бъде признат след успешното му завършване. Ще получите Студентската харта „Еразъм+“, в която се обясняват вашите права и задължения по отношение на стажа в чужбина.

Следният комплект документи се изисква за осъществяване на стаж:

 1. Learning Agreement Before/During/After the Mobility & Указания за попълване;
 2. Декларация за защита на личните данни;
 3. Декларация за предишно участие по програма Еразъм/Еразъм+;
 4. Копие на Личната карта;
 5. Копие на валидна за целия период на мобилността Европейска здравна карта;
 6. Копие на студентската книжка;
 7. Документ за платена такса на  семестъра/семестрите, по време на които ще се реализира мобилността;
 8. Документ, удостоверяващ записан семестър/семестри, по време на които ще се проведе мобилността;
 9. Нотариално заверено пълномощно на лице, което да представлява студента пред НСА в периода на реализиране на мобилността;
 10. Формуляр – лице за контакт;
 11. Декларация за информираност относно необходими допълнителни здравни застраховки;
 12. Официално удостоверение от банка (с подпис и печат) с IBAN, BIC и име на бенефициента, по чиято сметка ще се приведат парите. (Банковата сметка трябва да е на името на бенефециента);
 13. Копие на полицата от допълнително сключени застраховки, ако такава се изисква от приемащата институция.

*Период на мобилност под 60 дни (два месеца) се счита за нелегитимен;

**Периодът на мобилност се определя на базата на посочените от приемащата чуждестранна институция дати в издадените от нея финални документи.

ФИНАНСИРАНЕ

Можете да получите безвъзмездни средства по „Еразъм+“ за покриване на част от разходите за пътуване и издръжка, а за стажа има и допълнително финансиране. Сумите могат да се различават според разликите в стандарта на живот във вашата страна и приемащата страна, броя на кандидатстващите за средства студенти, разстоянието между държавите и наличието на друга финансова помощ.

Равнището на подпомагане и фиксираните ставки при обмен между страни по програмата и страни партньори се публикуват в Ръководството за програма „Еразъм+“.

Независимо дали получавате подпомагане по „Еразъм+“ или сте студент, който не получава безвъзмездни средства, вие подписвате споразумение за безвъзмездни средства, в което се посочва времетраенето на вашата мобилност, сумата на безвъзмездните средства и други права и задължения. Ако стажът ви се провежда в друга страна по програмата, институцията, която ви изпраща, ще подпише споразумението за безвъзмездни средства и ще отговаря за всички плащания.

Финансовото подпомагане от Еразъм+ е за пълни 30 дена и винаги е както следва:


Приемаща страна

Сума в евро на месец

Страни от I група- Дания, Ирландия, Финландия, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия, Люксембург, Исландия

  720,00

Страни от II група- Белгия, Германия, Гърция, Испания, Кипър, Холандия, Португалия, Италия, Австрия, Франция, Малта

  720,00

Страни от III група- Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Турция, Словения, БЮР Македония, Чехия, Хърватия

  670,00

ВАЖНО!!! Документи се подават най-малко два месеца преди началото на практиката.