Вие, вашето висше учебно заведение и приемащата организация трябва да подпишете споразумение за обучение под формата на стаж, за да се осигури прозрачна и ефикасна подготовка на обмена в чужбина (Grant Agreement for Traineeship EN; Grant Agreement for Traineeship BG). В този документ се описват правата и отговорностите на страните и се съдържа подробна програма на стажа, информация за застраховката и как стажът ще бъде признат след успешното му завършване. Ще получите Студентската харта „Еразъм+“, в която се обясняват вашите права и задължения по отношение на стажа в чужбина.

Следният комплект документи се изисква за осъществяване на стаж:

 1. Learning Agreement Before/During/After the Mobility & Указания за попълване;
 2. Декларация за защита на личните данни;
 3. Декларация за предишно участие по програма Еразъм/Еразъм+;
 4. Копие на Личната карта;
 5. Копие на валидна за целия период на мобилността Европейска здравна карта;
 6. Копие на студентската книжка;
 7. Документ за платена такса на  семестъра/семестрите, по време на които ще се реализира мобилността;
 8. Документ, удостоверяващ записан семестър/семестри, по време на които ще се проведе мобилността;
 9. Нотариално заверено пълномощно на лице, което да представлява студента пред НСА в периода на реализиране на мобилността;
 10. Формуляр – лице за контакт;
 11. Декларация за информираност относно необходими допълнителни здравни застраховки;
 12. Официално удостоверение от банка (с подпис и печат) с IBAN, BIC и име на бенефициента, по чиято сметка ще се приведат парите. (Банковата сметка трябва да е на името на бенефециента);
 13. Копие на полицата от допълнително сключени застраховки, ако такава се изисква от приемащата институция.

*Период на мобилност под 60 дни (два месеца) се счита за нелегитимен;

**Периодът на мобилност се определя на базата на посочените от приемащата чуждестранна институция дати в издадените от нея финални документи.

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

Можете да получите безвъзмездни средства по „Еразъм+“ за покриване на част от разходите за пътуване и издръжка, а за стажа има и допълнително финансиране. Сумите могат да се различават според разликите в стандарта на живот във вашата страна и приемащата страна, броя на кандидатстващите за средства студенти, разстоянието между държавите и наличието на друга финансова помощ.

Равнището на подпомагане и фиксираните ставки при обмен между страни по програмата и страни партньори се публикуват в Ръководството за програма „Еразъм+“.

Независимо дали получавате подпомагане по „Еразъм+“ или сте студент, който не получава безвъзмездни средства, вие подписвате споразумение за безвъзмездни средства, в което се посочва времетраенето на вашата мобилност, сумата на безвъзмездните средства и други права и задължения. 

Ако стажът ви се провежда в друга страна по програмата, институцията, която ви изпраща, ще подпише споразумението за безвъзмездни средства и ще отговаря за всички плащания.

Размер на Еразъм грантовете за страни от ЕС 2019/2020 г. КД103

Приемаща страна в ЕС Сума в евро/ месец
Дания, Ирландия, Финландия, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия, Люксембург, Исландия 720,00
Белгия, Германия, Гърция, Испания, Кипър, Холандия, Португалия, Италия, Австрия, Франция, Малта 720,00
Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Турция, Словения, БЮР Македония, Чехия, Хърватия 670,00

Размер на Еразъм грантовете за страни извън ЕС 2019/2020 г. КД107

Мобилност от Към Сума
Допустими партньорски държави Страни от Група 1 900 евро на месец
Страни от Група 2 850 евро на месец
Страни от Група 3 800 евро на месец
Програмни държави Партньорски държави 700 евро на месец

Транспортни разходи за страни извън ЕС 2019/2020 г. КА107

Транспортно разстояние Сума
Между 10 и 99КМ 20 EURO на участник
Между 100 и 499КМ 180 EURO на участник
Между 500 и 1999КМ 275 EURO на участник
Между 2000 и 2999КМ 360 EURO на участник
Между 3000 и 3999КМ 530 EURO на участник
Между 4000 и 7999КМ 820 EURO на участник
8000КМ и повече 1500 EURO на участник