MOVE

uiiii8Проект MOVE

„Movement Valorize Europe. New Competence for Trainers“

 

Проектът MOVE е насочен към решаване на предизвикателствата, поставени от политиките на ЕС с новата програма за периода 2014 – 2020 и към преустройване на сектора на спорта чрез засилване на неговите фундаментални ценности – включване, приобщаване и образование. Проектният екип е твърдо убеден , че спортът съдържа силно изявени образователни и социални ценности, които обхващат изцяло и спортът за всички.

Проектът е насочен основно към треньорите. В рамката на неговите дейности ще бъде разработена обучителна програма, насочена към различни професии в областта на спорта на изпълнителско и техническо равнище за придобиване на социални и образователни компетентности. Моделът на обучение ще бъде преносим и съобразен с условията за признаване чрез Европейската квалификационна рамка (EQF) и Системата за натрупване и трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET).

Проектът е структуриран като плавно преминаване през няколко етапа, които обхващат дейности, свързани с изследвания, наблюдения и събиране на данни. Втори кръг дейности включва разработване на задълбочено проучване за целите на концепция за обучителната програма и свързаното с нея методическо ръководство. Ще бъдат осъществени дейности за насърчаване на възприемането на новия образователен модел от системите за обучение в различните европейски страни.

Партньорството по проекта е съставено от четири организации, представящи системите за спорт на Полша, България, Гърция и Италия. Проектът стартира с анализ на националните политики за насърчаване на спортната активност, съществуващите системи за обучение и квалификация и анализ чрез обработка на въпросници относно потребностите от обучение на спортни професионалисти на изпълнителско и техническо равнище.

Различни ключови представители ще бъдат включени в проекта, които ще допринесат за дефиниране на стратегия за политики и обучение в спорта. Техният принос ще помогне съществено на разбирането за съвременната визия за спорта, а именно – спортът като част от регионалните и национални системи за качество на живот и особено за осигуряване на включване на всички групи от населението.

Проектът MOVE беше вдъхновен от развитието на отбора по футбол на Лайсестър – от един второкласен отбор той напредна в английския шампионат до върха на английската висша лига, воден от италианския треньор Джентиле Клаудио Раниери. Защото ние искаме да вървим по същия път – пътя на повишаване на компетентностите и потенциала на участниците чрез изградени връзки на сътрудничество в спортния сектор.

Идеята е да се създаде един сравнителен доклад, който включва проучване и анализи, проведени за всяка партньорска страна, за да се постигне ясна и ефективна картина на съществуващите системи за обучение, на типа квалификации, на потребностите на треньорите и на уменията, които се считат за важни, за да се отговори на възникващите нови предизвикателства, както и да се подкрепи европейското развитие в перспективата на устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж.

Окончателното изпълнение на проекта в края на 2017 година цели разработването на рамков принос към Стратегия 2020, който ще определи спорта като значим сектор за насърчаване на икономическия растеж, заетостта, социалното включване и здравето.

Водещ партньор за проекта е италианската неправителствена организация  CSEN – CSEN, Centro Sportivo Educativo Nazionale. Останалите партньори са

  • Национална спортна академия „Васил Левски“ – България
  • Университет Рома тре – Италия
  • S.P. PROMITHEAS – Гърция
  • Асоциация за университетски спорт – Полша

 

За повече информация:

Национална спортна академия „Васил Левски“

Център за международна и проектна дейност

Тел. 02 400 7517

erasmus.nsa@gmail.com

Url: www.projectmove.eu