Секторна програма Еразъм+ е насочена към повишаване качеството на образованието и обхваща областите „Образование“, „Обучение“, „Младеж“ и „Спорт“. Програмата спомага за изграждането на Европейското пространство за висше образование и насърчава иновативните процеси и трансфера на знания и технологии във висшето образование. Програма Еразъм плюс стартира през 2014г. и е с период на действие до 2020г. Ще бъдат осигурени възможности за над 4 милиона европейци да учат, да придобиват практически опит и да реализират доброволчески дейности в други страни. Програмата подкрепя националните усилия за модернизиране на системите за образование, обучение и младежки дейности.

В областта на спорта се подкрепят проекти за спорт за всички, както и транснационалните усилия за противопоставяне на уреждането на мачове, употребата на допинг, насилието и расизма.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: Програма Еразъм плюс има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА УЧАСТВАТ В СЛЕДНИТЕ КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ:

Ключова дейност 1 – МОБИЛНОСТ

Дейността включва възможности за мобилност на студенти, мобилност на преподаватели и мобилност на неакадемичен състав

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ – Студентите могат да избират между Мобилност с цел обучение (между 3 и 12 месеца) и Мобилност с цел практическа подготовка (между 2 и 12 месеца). Студентите могат да реализират мобилност до 12 месеца на всяка степен от обучението си (Бакалавър, Магистър, Доктор).

МОБИЛНОСТ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ – Преподавателите имат възможност да избират висше училище в друга страна, където да преподават на студенти и да участват в други академични дейности. Административният персонал има възможност да повишава квалификацията си чрез различни форми на обмяна на опит в партньорски университети като наблюдения, участие в международни екипи за адмичинстриране на образователни дейности и др. Програмата допуска обмен от 2 дни до 2 месеца в зависимост от заложените и одобрени срокове в проекта на конкретния университет.

Ключова дейност 2 – СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА/ СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ

Дейността дава възможност на университети, предприятия, държавни институции, неправителствени организации и др. от различни страни да се обединяват в партньорства с цел въвеждане на иновативни практики, водещи до по-високо качество на образованието, обучението, младежките дейности, модернизацията на институциите и социални иновации. Проектите са 2 – 3 годишни, изискват участието на минимум 3 институции за висше образование от 3 различни страни на ЕС.

Erasmus Charter – Виж ТУК!

Policy_statement – Виж ТУК!