НСА „Васил Левски“

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“  стартира през 2014г. и е с период на действие до 2020г. Тя се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта. Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Програма „Еразъм+“ включва три основни Ключови дейности:

Образователна мобилност за граждани (КД1)

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД2)

Подкрепа за реформиране на политиките (КД3)

Еразъм+ е програма целяща повишаване на качеството на образование и обмен на добри практики, не само сред Програмните държави (държави-членки и асоциирани членове на ЕС), но и сред Партниращи държави (Страни извън ЕС).  Проектите насърчават дейности за транснационална мобилност, насочени към студенти, стажанти и персонал (университетски преподаватели/ служители) преследващи следните цели:

КД1, „Образователна мобилност за граждани“, КД103 – „Проект за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между Програмни държави“ (Мобилности в ЕС).

 •  Да предоставят на учащи подкрепа за придобиването на резултатите от обучението (знания, умения и компетентности) с оглед подобряване на тяхното лично развитие, участието като загрижени и активни граждани на обществото и пригодността им за заетост на европейския пазар на труда и извън него;
 •  Да подкрепят професионалното развитие на работещите в областите на образованието с цел стимулиране на иновациите и повишаване на качеството на преподаването, обучението и работата с младежи в цяла Европа;
 • Да се усъвършенстват по-конкретно чуждоезиковите компетентности на участниците;
 • Да се повиши разбирането и осведомеността на участниците за други култури и страни, като им бъдат предоставена възможност да изградят мрежи от международни контакти, да участват активно в обществения живот и да развият чувство за европейско гражданство и идентичност;
 • Да повишат капацитета, привлекателността и международното измерение на организациите, работещи в областите на образованието, обучението и младежта, за да могат последните да предоставят дейности и програми, които отговарят по-добре на потребностите на хората във и извън Европа;
 • Да увеличат единодействията и преминаването между формалното и неформалното образование, професионалното обучение, заетостта и предприемачеството;
 • Да гарантират по-добро признаване на компетентностите, придобити в резултат на периоди на учене в чужбина.

КД1, „Образователна мобилност за граждани“, КД107 – „Проект за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между Програмни и Партниращи държави“ (Мобилности извън ЕС).

В рамките на това действие се подкрепят и дейности за международна мобилност от или към държави партньори в областите на висшето образование. Това действие също така допринася за сътрудничеството между ЕС и допустимите държави партньори и отразява целите, приоритетите и принципите на външната дейност на ЕС:

 • Да се повиши привлекателността на висшето образование в Европа и да се подпомагат европейските висши учебни институции в конкуренцията на световния пазар на висшето образование;
 • Да се подкрепи интернационализацията, привлекателността, качеството, равноправния достъп и модернизацията на висшите учебни институции извън Европа, с цел да се стимулира развитието на държавите партньори;
 • Да се насърчават целите и принципите на политиката за развитие и външната политика, включително инационалната ангажираност, социалното сближаване, равенството, подходящият географски баланс имногообразието. Специално внимание е отделено на най-слабо развитите държави, както и на студентите в неравностойно положение, произхождащи от недобра социално-икономическа среда, и на студентите със специални нужди.

Целите на тази дейност са:

 • Да даде възможност на студентите да се възползват в образователно, езиково и културно отношение от образователния си опит в други европейски страни;
 • Да популяризира сътрудничеството между институции и да обогати образователната среда на приемащите институции;
 • Да допринесе за развитието на добре квалифицирани бъдещи специалисти, които притежават международен опит и отворено съзнание;
 • Да спомага за трансфера и признаването на кредити за периоди на обучение в чужбина, като използва ECTS (Европейската система за натрупване и трансфер на кредити) или съвместима система.

По програмата участие могат да вземат студенти, преподавателски и непреподавателски състав на НСА „Васил Левски“ в зависимост от одобрените параметри на проекта за съответната академична година.

 • Студентска мобилност с цел обучение в сферата на висшето образование (между 3 и 12 месеца) е насочена към студенти и докторанти, и дава възможност за реализиране на мобилност по специалността в друго висше училище в чужбина.
 • Студентска мобилност с цел практика в сферата на висшето образование (между 2 и 12 месеца) е насочена към студенти и докторанти, както и наскоро дипломирали се и дава възможност за практика в друго висше училище или предприятие в чужбина.

Студентите могат да реализират мобилност до 12 месеца на всяка степен от обучението си (Бакалавър, Магистър, Доктор).

 • Мобилност на персонала с цел преподаване е насочена към преподавателския състав на висшите училища и дава възможност за преподаване във висши училища в чужбина. Също така се дава възможност на представители на предприятия от чужбина да преподават по покана на висши училища в страната.
 • Мобилност на персонала с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към преподавателски и непреподавателски състав и дава възможност за професионално развитие на участниците в друга организация в чужбина.

Повече информация може да бъде получена в отдел “ЦМПД”