КРЪГЛА МАСА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ В КВАЛИФИКАЦИИТЕ НА ТРЕНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТ MOVE

РЕЗУЛТАТИ

ОТ КРЪГЛА МАСА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ

В КВАЛИФИКАЦИИТЕ НА ТРЕНЬОРИТЕ

24.06.2016г., НСА „Васил Левски“

 

На кръгла маса, организирана от Национална спортна академия в рамките на проект MOVE по програма Еразмус плюс на 24 юни т.г. бяха обсъдени социалните компетенции, необходими на всеки спортен специалист за високо равнище на професионална реализация, за личностно развитие, за прилагане на придобитите знания в различна среда и за гражданско участие. На кръглата маса присъстваха над 30 академични представители, членове на академичната общност на Национална спортна академия, представители на спортното средно образование, специалисти от практиката и представители на политическите равнища на управление на спортното образование.

Основа на дискусиите бяха презентации на участници в екипа на проекта, които очертаха идеята и основните рамки на проекта, обединяващ няколко европейски страни – България, Италия, Полша и Гърция, както и резултатите от събраните данни и анализа на самооценката на треньори по отношение на различни социални компетентности. Представените резултати дадоха широко поле за коментари от страна на присъстващите на кръглата маса. Всички участници бяха категорично обединени около идеята, че спортът е естествена среда за пораждане и развитие на качества, които се изграждат с цената на много усилия извън спортните занимания – отговорност, работа в екип, наблюдателност, интуитивност, грижа за хората, с които се работи, управление на времето, критично мислене и много други компетенции.

Представителите на академичното образование отбелязаха, че всички идентифицирани социални умения неизменно присъстват като изисквания и очаквания към работата на треньорите, както и че те са част от треньорското образование от самото му начало в страната. Беше изразено мнение, че социалните компетенции са компоненти от профила на един специалист, които се усвояват по най-добър начин чрез работа, в условията на практикуване в реални условия. В тази връзка стана ясно, че спортното професионално образование все още не е част от системата на дуалното образование и засега е далече от разпределение на обучението между работна среда и обучение. Все пак твърде положителна е тенденцията на включване на социалните компетентности в нормативните документи, регулиращи спортните професионални квалификации. НАПОО е стартирала разработване на стандарти за спортните професионални квалификации, които отразяват синхронизирано равнищата на квалификационната рамка по отношение на социалните умения и осигуряват разбираемост за образователните институции и работодателите.

Участниците в обсъждането изразиха мнение, че социалните умения не могат да се придобият в рамките на обособено обучение, което е посветено изключително на тях. От една страна те се придобиват, поддържат и актуализират чрез учене през целия живот, от друга страна всеки човек има индивидуални заложби – при един те се развиват по-бързо, докато за друг е необходимо повече време за да бъдат постигнати на нивото на очакванията на работодателите.

Бяха изразени мнения за необходимостта от съвсем нови, невключени в списъците на съществуващите досега компетенции като необходимост в спорта – например медийна компетентност (като част от комуникативните умения, но и със специфичен акцент в спорта), социологични компетенции (отразяващи способността за сомооценка и идентифициране на точното място, което един човек заема в обществото) и др.

Подчертана беше съществуващата слабост на образователната система, в която, въпреки усилията на много години реформа, все още моделът е преподаване на единици знания и възпроизвеждането им от учениците. В този модел почти няма място за самостоятелно развитие на умения и компетенции чрез неформални и интерактивни средства. При доминирането на тази система на обучение единственият начин за придобиване на социални компетенции остава личният пример – на учител, на треньор, на спортисти, които са примери за подражание на младите. От опита и практиката като преподаватели и спортни специалисти много от присъстващите участници подкрепиха мнението, че социалните компетенции са област, която лесно се описва и теоритизира, но когато се наложи да се създават в реални условия, малко са тези треньори, които действително се справят с лекота и висок успех при възпитанието на децата.

Участниците споделиха опит и полезни практики от собствената си област. Един от участниците представи изключително успешна инициатива за въвеждане на занимания с шах в детските градини, начална и предучилищна възраст, като многократно подчерта, че целта на тези занимания не е създаването на шампиони от ранна детска възраст, а именно изграждането на качества като критично мислене, оценка на ситуацията, самостоятелност, дисциплина, комуникация между играчите, умения да контактуват помежду си, което се явява най-висока цел в изграждането на личността на децата. За съжаление не всеки родител оценява ползата от такова цялостно личностно развитие на децата – много от родителите се стремят единствено към незабавни успехи, които да отличат детето от всички останали като победител в един или друг спорт. Следователно, както споделиха представители на един от спортните клубове, твърде полезна се оказва практиката да се работи едновременно с децата и с родителите.

Заключенията от кръглата маса посочиха като предизвикателство пред всички спортни специалисти, особено в областта на спортното образование, необходимостта на се разработи инструментариум за адекватно измерване на постигнатите компетенции, както и да създаване на адекватни критерии и изисквания на образователните равнища на входа и изхода на всяка образователна степен.

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.