Кандидатстване

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Мобилност с цел преподаване по програма Еразъм+ могат да осъществят всички преподаватели в НСА – независимо от тяхната длъжност и научна степен.

 • Преподавателите имат право на едно участие в мобилност по програма Еразъм+ в рамките на всяка академична година.
 • Допълнително условие за включване в мобилността е доброто владеене на съответния чужд език, на който ще се извършва преподаването и обучението на студенти в приемащия университет.

Продължителността на мобилностите е 5 дни + 2 дни за пътуване.  За да бъде мобилността успешно реализирана преподавателят трябва да преподава минимум 8 часа лекции за целия период на обмен.

      *Неделята не се счита като легитимен ден за четене на лекции или за обучение и не се отпуска дневен грант.

      *Мобилността на преподавателите се реализира в рамките на учебните семестри на съответните приемащи университети.

Селектираните кандидати ще получат:

 • дневен грант, определен от ЕК за съответната държава;

 • грант за транспорт, съгласно он-лайн калкулатора за изчисляване на разстоянието, достъпен на интернет страницата на Европейската комисия (дневни и пътни грантове). В случай, че отпуснатият грант за транспорт не покрива изцяло направения разход,  разликата се покрива от участника в мобилността.

Мобилността с цел обучение предоставя възможност на непреподавателски състав на НСА за провеждане на период на обучение в университет, с който НСА има сключено двустранно ЕРАЗЪМ споразумение и в него има предвиден двустранен обмен на административния състав.

Обучението е предназначено за обмяна на опит, запознаване с добрите практики на университетите-партньори, придобиване на практически умения в областта на организацията и осъществяването на международната и другите направления на административната работа. Обучението може да се организира и проведе под формата на семинари, работни срещи, учебни визити, курсове, практическо обучение, кратки стажове и др.

Продължителността на мобилността с цел обучение е 5 последователни работни дни.

Важно условие за включване в мобилността е доброто владеене на съответния чужд език, на който ще се извършва обучението в приемащата институция.

Селекцията на (не)преподавателския състав се извършва по справедлив и прозрачен начин, като се насърчават служители, които планират мобилност за първи път. Служители, осъществили мобилност през последните три години при наличие на алтернативни кандидатури отстъпват своето място на други, които не са реализирали такъв тип мобилност през същия период.

За академичен и неакадемичен персонал на длъжност, свързана с администриране на Еразъм програмата целта на мобилността е обмяна на опит, повишаване на квалификацията, семинари и обучения. Приоритетни са обученията, свързани с организацията на мобилностите с цел практика, съвместни дипломи и др. 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 1. Заявление (изтеглете оттук);
 2. План за преподаване (Teaching plan);
 3. Покана от приемащия университет (Letter of invitation);
 4. Сертификат за владеенето на език (мин.B2);
 5. Автобиография (на български език).

ВАЖНО: Целта на мобилността трябва да е само преподаване или обучение, т.е. всякакви други инициативи/участия в международни събития са нелегитимни и при установяване на такива случаи, одобреният кандидат трябва да възстанови отпуснатите финансови средства.ш

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА

Селекцията на подадените кандидатури ще бъде извършена от селекционна комисия с участието на Институционалния Еразъм коордиантор, Факултетните Еразъм координатори и представители на ЦМПД според следните критерии за подбор:

1.Покана от приемащата институция

2.Съответствие на учебната програма на приемащия университет с учебните дисциплини, които кандидатът преподава в НСА „Васил Левски“ (за преподаватели).

3. Ниво на владеене на съответния език. Наличието на сертификат/диплома дава предимство на кандидата.

*Предимство имат преподаватели, които в предходни години не са участвали в преподавателска мобилност по програмата .

Конкурсите за селекция ще се провеждат при спазване принципите на безпристрастност, прозрачност и справедливост на избора. В комисиите за подбор не могат да участват лица, които са подали кандидатури в рамките на същата селекционна процедура, с което ще се гарантира липсата на конфликт на интереси. Селекционните процедури приключват с изготвяне на протокол от проведения конкурс.

Критерии за селекция на преподаватели
 1. Покана от приемащата институция;
 2. Съответствие на учебната програма на приемащия университет с учебните дисциплини, които кандидатът преподава в НСА „Васил Левски“;
 3. Ниво на владеене на съответния език. Наличието на сертификат/диплома дава предимство на кандидата.

*Предимство имат преподаватели, които в предходни години не са участвали в преподавателска мобилност по програмата .


Резултати

Резултатите от селекционната процедура ще бъде публикувани на уеб-сайта на програма Еразъм+ в секция Новини  (nsa-erasmus.com)

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.