Кандидатстване

Вакантни студентски мобилности КА171, 2023/2024
Студентска мобилност

Държава

Вакантни позиции

Бележка

Грузия

 

*възможно само за докторанти

Египет

 

 
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Вие можете да кандидатствате за мобилност, ако сте:

  1. Записан/зачислен в НСА за получаване на степен Бакалавър, Магистър или Доктор в редовна, задочна или самостоятелна форма на обучение и имате студентски права към момента на кандидатстване за мобилност и за целия период на мобилността.
  2. Ако се обучавате в степен Бакалавър, имате завършени минимум 2 семестъра към  момента на кандидатстване за мобилност. При степен Магистър и Доктор могат да кандидатстват и новозаписани студенти.
  3. Имате минимален успех Много добър (4.50) от обучението в НСА до момента на кандидатстване за мобилност .
  4. Имате езикови компетенции, отговарящи на изискванията за обучение на приемащия университет. Кандидатите трябва да владеят задължително езика, на който ще се провежда обучението в приемащото висше училище (ниво B2);
  5. Владеенето на втори език е препоръчително и ще се счита за предимство.

Успехът се изчислява по следния начин:

  • за бакалаври и магистри – общият успех до момента на кандидатстването за мобилността;
  • за новозаписани магистри – успехът, с който сте приет/а в съответната магистърска програма (по скала от 2 до 6);
  • за докторанти – средният успех от приемните изпити/ докторантските минимуми.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Не се допуска едновременно провеждане на мобилност с цел обучение и с цел практика.

Важно: Общата продължителност на мобилността с цел обучение и с цел практика по програма Еразъм+ не може да надвишава 12 месеца за една образователно- квалификационна степен.

Пример: Студент в ОКС Бакалавър, който до момента е участвал в мобилност с цел обучение и/или практика с продължителност 6 месеца, може да кандидатства отново за мобилност с цел обучение или практика за макс. 6 месеца.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

При кандидатстването за участие в селекция за мобилност по програма Еразъм+, студентите и докторантите подават следните документи:

1. Заявление за участие по програма „Еразъм+“:

2. За докторанти  – Декларация от научен ръководител

3. Копие от сертификат за владеене на езика, на който ще се извършва обучението. Знанията по чужд език трябва да съответстват най-малко на ниво В1 според Европейската езикова рамка.

При липса на международно признат документ е допустимо представяне на:

        1. копие на диплома за средно образование или друг документ, удостоверяващ проведено чуждоезиково обучение в брой часове, съответстващи на изискваните за ниво В1 (напр. завършена езикова, математическа или друга гимназия с усилено изучаване на чужд език).

        2. уверение или копие на диплома за завършена бакалавърска степен, удостоверяващи успешно положен държавен изпит по чуждия език;

        3. друг документ, показващ изпълнение на изискването за минимално владеене на чуждия език на ниво В1.

При липса на такъв документ бихте могли да се явите на изпит по език организиран от НСА.

Комплектът от документи се предава срещу Входящ номер в рамките на определения срок за кандидатстване в Еразъм офиса към ЦМПД към НСА на адрес: Ректорат на НСА, етаж 5, стая 505.

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА

Селекция за подбор на студенти и докторанти за участие в мобилност за обучение по програма Еразъм+ се организират и провеждат от ЦМПД към НСА.

ЦМПД организира и провежда две селекционни процедури през м. септември и м. март на всяка година за утвърдените места за мобилност за съответната учебна година, финансирани от Нацоналната агенция за България – „Център за развитие на човешките ресурси“.

Студентите и докторантите избират и отразяват в подаваните документи съответния период на престой (от един семестър, съответно зимен или летен, или от една учебна година), съгласно договорените места с университетите.

ЦМПД може да организира по изключение и допълнителна селекционна процедура през при наличие на незаети места след проведените селекции, или при осигурени от НСА допълнителни места в резултат от сключени нови споразумения. Информация за провеждането на Селекционна процедура за участие в студентска мобилност по програма Еразъм+ се публикува на интернет сайта на НСА.

В случай че кандидатите, които отговарят на всички условия, са повече от броя свободни места приоритетно ще бъдат одобрени кандидати, които никога не са участвали или са участвали по- малко пъти в програма „Еразъм+“.

КЛАСИРАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СЕЛЕКЦИЯТА

Подборът и класирането на студентите и докторантите, взели участие в селекционна процедура за мобилност с цел обучение през съответната учебна година, се извършват от специална селекционна комисия.

Класирането се извършва по документи на основата на комплексна оценка на кандидатите, отчитаща средния успех, степента на владеене на чуждия език, степента на съответствие на специалността на студента с областта на знание, посочена в таблиците, мотивацията.

При класирането докторантите имат предимство пред студентите. При равни други условия студентите от по-горните курсове имат предимство пред студентите от по-долните курсове на обучение. Кандидатите, които не са участвали в мобилност по програмата, имат предимство пред тези, които вече са взимали участие.

При невъзможност за класиране на кандидати в посочените от тях университети и при наличие на места за мобилност, за които няма подадени легитимни кандидатури и класирани студенти, комисията отправя предложение за заемане на определени свободни места за мобилност от тези студенти. Те се включват в основния списък с класирани студенти.

При подадени повече кандидатури от броя на договорените и заети места за мобилност комисията оформя и обявява и допълнителен списък с резерви. Студентите от резервния списък могат да получат предложение за посочените от тях или други места за мобилност в случаите, когато има отказ от участие в мобилността на класирани студенти.

Класираните студенти и докторанти участват задължително в среща за допълнителна информация и инструкции, която се провежда от експертите от ЦМПД.

Обявяване на резултатите от селекционната процедура:
Списъкът с резултатите ще бъде публикуван на уеб-сайта на програма Еразъм+ (https://nsa-erasmus.com).

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.