Как се кандидатства за участие в програма Еразъм+?

Студентите могат да кандидатстват за Еразъм+ мобилност при обявяване на селекционни процедури от „Център по международна и проектна дейност“ към НСА „Васил Левски“. Всяка година НСА провежда две кампании по кандидатстване – септември месец (за мобилности по време на летен семестър на годината, в която се кандидатства) и февруари/март месец (за мобилности по време на зимен семестър на следващата учебна година или за цяла година).

*Може да се запознаете с документите за кандидатстване  тук!

 

Кои студенти могат да кандидатстват за участие в студентска мобилност по програма Еразъм? 

Право на участие имат:

  • всички студенти на Национална спортна академия „Васил Левски“,
  • обучаващи се в бакалавърска, магистърска или докторска степен,
  • редовна, задочна или дистанционна форма на обучение,
  • завършили успешно минимум първата година от обучението си в бакалавърска степен,
  • записани като студенти за учебната година, през която ще се осъществи мобилността.

 

Общите условия за допустимост на кандидатури за студентска мобилност са:
• За образователно-квалификационна степен Бакалавър – успешно завършени поне първите два семестъра от програмата за обучение; да имат успех мн.добър 4.50 към момента на кандидатстване; да владеят езика, на който ще се провежда обучението; специалността, за която се кандидатства да съответства на тази, която следват в собствения си университет.

•  Студентите от ОКС Магистър  могат да реализират мобилност с цел обучение след успешно преминат първи семестър от магистърската програма, а мобилност с цел практика – след успешно преминат последен семестър от магистърската програма.

• Студентите, обучаващи се в образователна и научна степен «Доктор», могат да реализират мобилност с цел научна практика след участие в селекционна процедура и писмено съгласие от страна на научния ръководител.