Кандидатстване

Условия за кандидатстване

Студентите могат да кандидатстват за Еразъм+ мобилност при обявяване на селекционни процедури от Центъра по международна и проектна дейност към НСА „Васил Левски“. Всяка година НСА провежда две редовни кампании за кандидатстване – селекция I през месец септември/октомври (за мобилности по време на летен семестър на учебната година, в която се кандидатства) и селекция II през месец февруари/март (за мобилности по време на зимен семестър на следващата учебна година или за цяла година).

 

Право на участие в студентска мобилност по Програма Еразъм+ имат:

 • всички студенти на Национална спортна академия „Васил Левски“;
 • обучаващи се в бакалавърска, магистърска или докторска степен;
 • редовна, задочна или дистанционна форма на обучение;
 • завършили успешно минимум първата година от обучението си в бакалавърска степен;
 • записани като студенти за учебната година, през която ще се осъществи мобилността.

За ОКС „Бакалавър“:

 • успешно завършени първите два семестъра от програмата на обучение;
 • общ успех от курса на обучение към момента на кандидатстване – мн.добър 4.50;
 • владеене на езика, на който ще се провежда обучението в приемащото висше училище (ниво B2);
 • избраната програма на обучение в приемащото висше училище трябва да съответства на направлението и специалността, по които се обучава студентът в НСА.

За ОКС „Магистър“:

 • общ успех от курса на обучение към момента на кандидатстване – мн.добър 4.50;
 • владеене на езика, на който ще се провежда обучението в приемащото висше училище (ниво B2);
 • избраната програма на обучение в приемащото висше училище трябва да съответства на направлението и специалността, по които се обучава студентът в НСА.

За ОНС „Доктор“:

 • владеене на езика, на който ще се провежда обучението в приемащото висше училище (ниво B2);
 • избраната програма на обучение в приемащото висше училище трябва да съответства на темата, по която работи докторантът в НСА.
 • да има писмено съгласие от страна на научния ръководител.

КРИТЕРИИ ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ
 • Общ успех от курса на обучение към момента на кандидатстване – минимум много добър 4.50;
 • Ниво на владеене на езика, на който ще се провежда обучението в приемащото висше училище / Оценка от проведен изпит по чужд език;
 • Брой невзети изпити;
 • Мотивация на студента за участие;
 • Договорени квоти с университетите-партньори;
 • Участие в организацията на събития в НСА/ доброволчество;
 • При равни други условия предимство имат кандидати, неучаствали преди по програма „Еразъм“  или „Еразъм+“.

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА

Кандидатите за Студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ подават в Еразъм офиса към Центъра по международна и проектна дейност (ЦМПД) към НСА „Васил Левски“ следните документи:

1. Заявление за участие по Програма „Еразъм+“

2.  За докторанти  – Декларация за съгласие на научния ръководител;

3.  Копие на документ за владеене на езика, на който ще се извършва обучението (ако има такъв).* При липса на такъв документ, ще преминете през изпит по език, организиран от НСА.

 

*Знанията по чужд език трябва да съответстват най-малко на ниво В1 според Европейската езикова рамка и като правило се удостоверяват с международно признат документ, като например:

– за английски език – сертификат TOEFL, IELTS, ESOL, TOEIC, Cambridge – First Certificate of English (FCE), Certificate of Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE);

за немски език – сертификат TestDaf, Sprachdiplom, TELC;

– за френски език – сертификат TCF, DELF, DALF;

– за испански език – сертификат DELE, SPA 301-302, SPA 400+, SIELE и др.

*Удостоверяване нивото на владеене на чужд език, за целите на селекцията, става също с представяне на:

– копие на диплома за средно образование или друг документ, удостоверяващ проведено чуждоезиково обучение в брой часове, съответстващи на изискваните за ниво В1 (напр. завършена езикова, математическа или друга гимназия с усилено изучаване на чужд език);

– друг документ, показващ изпълнение на изискването за владеене на чуждия език на ниво В1.

 

Документите се подават срещу Входящ номер в рамките на определения срок за кандидатстване в ЦМПД към НСА на адрес: Ректорат, етаж 5, стая 504, всеки работен ден от 10:00 – 12:00 и от 13:00 – 15:00.

 

Допълнителна информация за кандидатстване по програмата можете да получите на място в ЦМПД, както и на телефони: 02/4014 249 и 02/4014 325, и на имейл: erasmus.nsa@gmail.com

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА

Селекцията на студенти и докторанти за участие в мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ се организира от ЦМПД към НСА. ЦМПД провежда две редовни селекционни процедури всяка година, за осъществяване на одобрените бройки за студентска мобилност, финансирани от Нацоналната агенция по Програма „Еразъм+” – Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).

Студентите и докторантите избират и отразяват в подаваните документи желаният период на мобилността (от един семестър, съответно зимен или летен, или от една учебна година), съгласно договорените места с приемащите университети.

ЦМПД може да организира по изключение и допълнителна селекционна процедура при наличие на незаети места след проведените селекции, или при осигурени от НСА допълнителни места в резултат от сключени нови споразумения по Програма „Еразъм+“. Информация за провеждането на селекционни процедури за участие в студентска мобилност по Програма „Еразъм+“ се публикува на интернет сайта на НСА.

В случай че кандидатите, които отговарят на всички условия, са повече от броя свободни места, приоритетно ще бъдат одобрени кандидати, които не са участвали или са участвали по-малко пъти в програма „Еразъм“ или „Еразъм+“.

КЛАСИРАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СЕЛЕКЦИЯТА

Подборът и класирането на кандидатите за студентска мобилност с цел обучение през съответната учебна година се извършват от специална селекционна комисия.

Класирането на студентите и докторантите се извършва по документи на основата на комплексна оценка на кандидатите, отчитаща общия успех от курса на обучение, степента на владеене на чуждия език, мотивацията, съответствието на избраната програма на обучение със специалността на студента, участие в доброволчество.

При класирането докторантите имат предимство пред студентите. При равни други условия студентите от по-горните курсове имат предимство пред студентите от по-долните курсове на обучение. Кандидатите, които не са участвали в мобилност по програмата, имат предимство пред тези, които вече са участвали.

При невъзможност за класиране на кандидати в посочените от тях университети и при наличие на места за мобилност, за които няма подадени легитимни кандидатури и класирани студенти, Комисията отправя предложение за заемане на определени свободни места за мобилност от одобрените студенти. Те се включват в основния списък с класирани студенти.

При подадени повече кандидатури от броя на договорените и незаети места за мобилност, Комисията оформя и обявява допълнителен списък с резерви. Студентите от резервния списък могат да получат предложение за посочените от тях или други места за мобилност в случаите, когато има отказ от участие в мобилността на класирани студенти.

Резултатите от селекцията се публикуват на уеб-сайта на НСА за Програма „Еразъм+“: https://nsa-erasmus.com/

Класираните студенти и докторанти участват задължително в среща за допълнителна информация и инструкции, която се провежда от експерт към ЦМПД след обявяване на резултатите от селекцията.


This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.