Междуинституционални споразумения в страни извън ЕС

Междуинституционални споразумения със страни извън ЕС, КА171

Национална спортна академия „Васил Левски“ има сключени междуинситутционални споразумения за сътрудничество по Програма „Еразъм+“,  образователни мобилности на граждани в сферата на висшето образование между Програмни и Партниращи страни със следните университети: