1. Заявление за участие по програма „Еразъм+“;
 2. Писмо за прием чуждестранна институция (Letter of Invitation);
 3. Документ, удостоверяващ владеенето на езика на практиката. Ако студента не разполага с такъв документ, полага изпит организиран от НСА.
 4. Декларация за защита на личните данни;
 5. Декларация за предишно участие по програма Еразъм/Еразъм+;
 6. Копие на Личната карта;
 7. Копие на валидна за целия период на мобилността Европейска здравна карта;
 8. Копие на студентската книжка;
 9. Документ за платена такса на  семестъра/семестрите, по време на които ще се реализира мобилността;
 10. Документ, удостоверяващ записан семестър/семестри, по време на които ще се проведе мобилността;
 11. Нотариално заверено пълномощно на лице, което да представлява студента пред НСА в периода на реализиране на мобилността;
 12. Формуляр – лице за контакт;
 13. Декларация за информираност относно необходими допълнителни здравни застраховки;
 14. Официално удостоверение от банка (с подпис и печат) с IBAN, BIC и име на бенефициента, по чиято сметка ще се приведат парите. (Банковата сметка трябва да е на името на бенефециента);
 15. Копие на полицата от допълнително сключени застраховки, ако такава се изисква от приемащата институция.
 16. Бордни карти/автобусни билети/печат в международен паспорт  или други документи, удостоверяващи влизането и напускането на страната, в която се реализира мобилността;
 17. Learning agreement for traineeship, Before the mobility, During the mobility (ако са внасяни променни при предварително договорените условия на практика) и After the mobility с всички необходими подписи и печати;
 18. Сертификат за престой  – практика;
 19. Оценка на работата на стажанта (част III After the mobility от Learning agreement for traineeship);
 20. Финален отчет на студента – попълнен онлайн. Линкът ще се генерира в последния ден на мобилността от системата и ще се изпрати на имейла на студента. Студентът трябва да попълни отчета в срок от 10 календарни дни;
 21. Онлайн езиков тест в началото и в края на мобилност, който ще се генерира от OLS системта на имейла на студента;