I. Кандидатстване към НСА „Васил Левски“ – селекционна процедура:

 1.  Заявление за участие по програма „Еразъм+“ 
 2. За кандидати за мобилност с цел практика Letter of invitation, попълнен и подпечатан от приемащата организация;
 3. За докторанти  – Декларация за съгласие на научния ръководител.

 

 II. Други полезни документи: 

 1. Заявление за удължаване на периода на мобилност
 2. Ръководство за попълване на Learning Agreement
 3. Примерни документи
 4. Списък с документи  (checklist), необходими преди, по време и след подписване на договора за финансиране между НСА „Васил Левски“ и студент

III. Документи за кандидатстване към приемащата институция:

След като студентът бъде селектиран за участие по Програма „Еразъм+“ той кандидатства САМ към избрания от него университет/организация в съответствие с изискванията и обявените срокове на приемащата институция.

 • Мобилност с цел обучение:

Всеки университет има свои собствени изисквания за кандидатстване и обявеният списък с необходими при кандидатстване документи е примерен.

 1. Application Form
 2. Learning agreement
 3. Housing / Accommodation form
 4. Снимки – паспортен размер

Задължителен документ е Learning agreement for studies тристранен договор между двете институции и студента относно периода и учебния план по време на мобилността.

NB! При попълването на Learning agreement студентът трябва да избере  учебни дисциплини, по които да се обучава в приемащия университет, отговарящи на мин. 30 ECTS (кредита), при които има мин. 50% съответствие с учебните дисциплини от учебния план наНСА за съответния семестър/семестри!

 • Мобилност с цел практика:
 1. Letter of intent
 2. Learning agreement for traineeship

КРАТКО ВИДЕО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА LEARNING AGREEMENT 

IV. Необходими документи и декларации преди подписване на договор за финансиране между НСА „Васил Левски“ и студента:

 1. Официално писмо за прием:
  • Обучение – от приемащия университет след подаване в срок на изискваните документи за кандидатстване
  • Практика – Letter of Invitation (предоставен на етап кандатстване).
 2. Декларация за защита на личните данни;
 3. Декларация за предишно участие по програма Еразъм/Еразъм+;
 4. Копие на Личната карта;
 5. Копие на валидна за целия период на мобилността Европейска здравна карта;
 6. Копие на студентската книжка;
 7. Документ за платена такса на  семестъра/семестрите, по време на които ще се реализира мобилността;
 8. Документ, удостоверяващ записан семестър/семестри, по време на които ще се проведе мобилността;
 9. Нотариално заверено пълномощно на лице, което да представлява студента пред НСА в периода на реализиране на мобилността;
 10. Формуляр – лице за контакт;
 11. Декларация за информираност относно необходими допълнителни здравни застраховкисамо за мобилности с цел практика.
 12. Официално удостоверение от банка (с подпис и печат) с IBAN, BIC и име на бенефициента, по чиято сметка ще се приведат парите. (Банковата сметка трябва да е на името на бенефециента);
 13. Копие от Европейска здравна карта, валидна за целия период на мобилност;
 14. Копие на полицата от допълнително сключени застраховки, ако такава се изисква от приемащата институция.
 15. Декларация от фaкултетен координатор – ФС, ФПФОЗЗГТ

V. Отчетни документи:

Датите на всички отчетни документи трябва да отговарят на периода, записан в договора за финансиране на студентска мобилност, сключен между НСА „Васил Левски“ и студента. Финансирането се оъществява на база реализиран ден. При съкратяване на периода, студентът се задължава да въстанови сумата за съответния брой дни разлика. Минимална продължителност за признаването на мобилността като финансово легитимна: 

– Мобилност с цел обучение – 3 месеца (90 календарни дни)

– Мобилност с цел практика – 2 месеца (60 календарни дни)

 • Мобилност с цел обучение:
 1. Бордни карти/автобусни билети/печат в международен паспорт  или други документи, удостоверяващи влизането и напускането на страната, в която се реализира мобилността;
 2. Learning agreement (LA) for studies – Before the mobility, During the mobility (ако са внасяни променни при предварително договорените условия на обучене) и After the mobility с всички необходими подписи и печати.
 3. Transcript of records, подписан и подпечатан от приемащата институция
 4. Сертификат за престой – обучение;
 5. Transcript of records (TR), подписан и подпечатан от приемащата институция. За TR може да послужи и третата част от LA for studies.
 6. Финален отчет на студента – попълнен онлайн. Линкът ще се генерира в последния ден на мобилността от системата и ще се изпрати на имейла на студента. Студентът трябва да попълни отчета в срок от  10 календарни дни
 7. Онлайн езиков тест в началото и в края на мобилност, който ще се генерира от OLS системта на имейла на студента.
 • Мобилност с цел практика:
 1. Бордни карти/автобусни билети/печат в международен паспорт  или други документи, удостоверяващи влизането и напускането на страната, в която се реализира мобилността;
 2. Learning agreement for traineeship, Before the mobility, During the mobility (ако са внасяни променни при предварително договорените условия на практика) и After the mobility с всички необходими подписи и печати;
 3. Сертификат за престой  – практика;
 4. Оценка на работата на стажанта (част III After the mobility от Learning agreement for traineeship);
 5. Финален отчет на студента – попълнен онлайн. Линкът ще се генерира в последния ден на мобилността от системата и ще се изпрати на имейла на студента. Студентът трябва да попълни отчета в срок от 10 календарни дни;
 6. Онлайн езиков тест в началото и в края на мобилност, който ще се генерира от OLS системта на имейла на студента;

VI. Aкадемично признаване на реализираната студентска мобилност:

 • Експерт от ЦМПД препраща документите към съответния деканат.
 • Свиква се комисия за признаване на проведената мобилност и получените кредитите.
 • Учебните дисциплини, които не съвпадат с учебния план се вписват в дипломното приложение на студента.
 • Когато проведената практика не е част от учебния план на студента, то тя се вписва в Европейско дипломно приложение на студента.