Какво е ERASMUS+?

ЕРАЗЪМ+ е програма на Европейския съюз, целяща повишаване на качеството на образование и обмен на добри практики.  Програмата е насочена към студенти, обучаващи се в трите образователни степени: бакалаври (след завършване на първи курс) , магистри, докторанти, независимо от формата на обучение (редовна, задочна или дистанционна).

 

 

 1. Видове мобилности

 

Програма ERASMUS+  предлага два вида студентска мобилност:

 • мобилност с цел обучение: в друг европейски университет, с който НСА има сключен договор
 • мобилност с цел практика: университет или институция, които са свързани с направлението, по което студентът се обучава

 

 1. Правила на ERASMUS+

Програма ERASMUS+  дава възможност на студентите да осъществят мобилност до 12 месеца във всяка една образователна степен (бакалавър, магистър, доктор), като студентът сам взима решение как да ги разпредели (може да осъществи мобилност/и само с цел обучение, може само с цел практика или и двете).

Минималното изискване за продължителност на мобилността :

3 месеца за мобилности с цел обучение

2 месеца за мобилности с цел практика

 

 1. Завършили студенти

ERASMUS+ дава възможност за осъществяване на студентска мобилност с цел практика до 1 година след завършване на студента (считано от датата на успешно полагане на държавен изпит или успешна защита на д
ипломна работа).  Условията за осъществяването на такава мобилност са:

 1. Селекцията за мобилността да е извършена ПРЕДИ завършването на студента

( Т.е. студентът кандидатства и е одобрен за осъществяване на мобилност преди да завърши семестриално, а самата мобилност може да започне до 1 година след  успешно положения държавен изпит/успешно зашитена дипломна работа))

 1. По време на образователната степен, след която ще се проведе мобилността, студентът да НЕ се е възползвал от всички 12 месеца, които по право му се полагат за мобилност.

Пример: Ако по време на бакалавърската си степен студентът е реализирал 8 месеца мобилност (за практика или обучение), то той има право на още 4 месеца след завършване на степента.

 

 1. Студенти, участвали по програма ERASMUS

Ако сте участвали по програма ЕРАЗЪМ, имате право да участвате и в програма ERASMUS+ при следните условия:

 • ако все още се обучававате в същата образователна степен и не сте използвали всички 12 месеца, които по право може да има един студент.

Пример: ако студентът е бакалавър и еосъществили мобилност по програма ЕРАЗЪМ, то той има право да участвате и в ERASMUS+ стига мобилността по ЕРАЗЪМ (независимо дали е била за обучение, практика или и двете) да е била по-кратка от 12 месеца. По новата програма студентът ще може да осъществи мобилност, равна на оставащите до 12 месеца, т.е. ако студентът е осъществил мобилност/и от 5 месеца, сега може да осъществи мобилност/и до 7 месеца

 

Изчислява се по следната формула:

12 месеца – броя месеци от мобилността по програма ЕРАЗЪМ = броя месеци, които студентът има право да използвате по ERASMUS+

NB! Моля, обърнете внимание.  Това се отнася само до студенти, които се обучават в същата образователна степен, в която са се обучавали по време на мобилността по ЕРАЗЪМ (т.е. по време на мобилността по ЕРАЗЪМ студентите са били бакалаври и до момента все още са бакалаври)

 • ако сте в следваща образователна степен – имате право на до 12 месеца мобилниост

Пример: били сте по програма ЕРАЗЪМ като бакалавър, сега сте магистър и ще имате право на НОВИ 12 месеца мобилност – както беше споменато вече- за всяка квалификационна степен (бакалавър, магистър,докторант) по 12 месеца! Участието по програма Еразъм не лишава студентите от пълноправно участие в ERASMUS+.

 1. Финансиране

Държавите-членки на ЕС са разделени в 3 групи държави според стандарта на живот. Финансирането се осъществява на база преход от една в друга група държави. Университетите са задължени да изплащат 100% от определеният от Националната агенция грант. Грантът се отпуска за реален престой – брой календарни дни.

 

 • Страни с висок стандарт на живот – Дания, Ирландия, Италия, Франция, Австрия, Финландия, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария.
 • Страни със среден стандарт на живот – Белгия, Чехия, Германия, Гърция, Испания, Хърватска, Кипър, Люксембург, Холандия, Холандия, Португалия, Словения, Исландия, Турция
 • Страни с нисък стандарт на живот – България, Литва, Латвия, Естония, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Македония.

 

NB! Еразъм грантът не е стипендия. Неговата цел е да подпомогне финансово студента по време на мобилността.