Реализиране

СТЪПКИ СЛЕД ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СЕЛЕКЦИЯТА
  1. Номиниране на студента към приемащия университет: Координаторите от ЦМПД към НСА „Васил Левски“ изпращат номинациите на одобрените студенти към партньорските университети.
  2. Комуникация с приемащия университет:

След изпращане на номинациите, комуникацията между Вас и приемащия университет ще се осъществи по един от следните начини:

 1. университетите се свързват с номинираните студенти (по eмейл) и изпращат информация и инструкции за кандидатстване ИЛИ
 2. информацията за необходимите документи и начина за тяхното предоставяне е публикувана на сайта на приемащия университет.

Моля да се информирате своевременно за процедурата за кандидатстване (1 и 2), като посетите сайта на Вашия приемащ университет.

 

Важно е да проверите крайните срокове за кандидатстване на Вашия приемащ университет и да ги спазвате, както и да подготвите и изпратите своевременно необходимите документи. Всеки университет има свои собствени изисквания за кандидатстване и може да има разлики в набора от документи. В някои университети кандидатстването е обвързано с кандидатстване за общежитие и избор на най-подходящите за Вас учебни курсове, поради това не отлагайте подготовката и подаването на документите.

 

При кандидатстването приемащите университети изискват Learning Agreement for Studies (Споразумение за обучение по образец), документ за владеене на език и академична справка.

 
3. Learning Agreement for Studies (Споразумение за обучение)

Споразумението за обучение (Learning Agreement for Studies) представлява тристранен договор между изпращащата институция (НСА „Васил Левски“), приемащата институция и студента относно периода и учебния план по време на мобилността. В него се попълват учебните дисциплини/курсовете, които студентът ще изучава в приемащия университет, и броят ECTS кредити, разпределени по компоненти.

Това е един от най-важните документи за студентската мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“.

 • Learning Agreement for Studies (LA) се попълва електронно, НЕ „на ръка“;
 • LA се изтегля от сайта на приемащия университет или от сайта на НСА за „Еразъм+“;
 • По въпроси относно избора на курсове е необходимо да се обръщате към Факултетния си координатор в НСА, както и към координатора в приемащия университет;
 • LA се подписва от Институционалния координатор в полето „Responsible person at the Sending Institution” – валидно за студентите от всички факултети;
 • След като документът бъде подписан от студента и от Институционалния координатор на НСА, се поставя печат в Деловодството на НСА.
 • След като документът е подписан и подпечатан от страна на НСА, студентът го изпраща до приемащия университет за подпис и печат от отговорния координатор.

 

ВАЖНО! Всеки участник в студентска мобилност е длъжен да разполага с тристранно подписан Learning Agreement, т.е. от студента/докторанта, от Институционалния Еразъм координатор в НСА и от отговорния координатор в приемащия университет ПРЕДИ ЗАМИНАВАНЕ.

За бакалаври и магистри:

При попълването на Learning Agreement студентът трябва да избере учебни дисциплини, по които ще се обучава в приемащия университет, при които има мин. 50% съответствие с дисциплини от учебния план на НСА за съответния семестър/семестри!

Броят на ECTS кредитите, който би следвало да получите по време на Вашата мобилност с цел обучение е: за минимален престой от 3 месеца = 20 кредита; за 1 семестър = 30 кредита; за 1 академична година = 60 кредита.

За докторанти: Моля да се консултирате с научния си ръководител относно изискуемия брой кредити.

 

4. Документ за владеене на език

Приемащият университет може да изиска да предоставите документ за владеене на езика на мобилността. Моля да се съобразите с изискванията на Вашия приемащ университет по отношение на този документ.

5. Академична справка

Академичната справка (в случай, че е необходима) се издава от Деканата на съответния Факултет на български език. Студентът има ангажимент да осигури превод на академичната справка, съгласно изискванията на приемащия университет.

 

Процесът на кандидатстване в приемащия университет ще завърши успешно едва когато получите потвърдителен имейл / писмо / Letter of Acceptance / Letter of Confirmation от приемащия университет, че сте приети за обучение по Програма „Еразъм+“, в който е посочен точният период на мобилността.

 

Началната дата на периода на мобилността е първият ден, в който студентът/докторантът трябва да присъства в приемащия университет. Крайната дата на периода на мобилността е последният ден, в който студентът/докторантът трябва да присъства в приемащия университет.

ВАЖНО! По време на цялата мобилност студентите/докторантите трябва да имат СТУДЕНТСКИ ПРАВА.
ПОДГОТОВКА НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ

За периода на обучение в приемащия университет студентът / докторантът получава финансова подкрепа под формата на месечен грант, целяща да подпомогне финансово студента по време на мобилността. Грантът не е стипендия и не предвижда цялостно покриване на разходите по мобилността.

Грантове за Студентска мобилност с цел обучение

Група 1

Държави с висок стандарт на живот

Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия

674 евро (месечен грант)

Група 2

Държави със среден стандарт на живот

Австрия, Белгия, Германия, Франция, Италия, Гърция, Испания, Кипър, Нидерландия, Малта, Португалия

674 евро (месечен грант)

Група 3

Държави с нисък стандарт на живот

Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Северна Македония, Турция, Сърбия

606 евро (месечен грант)

За да бъде подготвен договор за финансиране е необходимо да представите следните документи в ЦМПД към НСА „Васил Левски“:

 1. Официално писмо за прием от приемащия университет след подаване в срок на изискваните документи за кандидатстване (Letter of Acceptance / Confirmation);
 2. Learning Agreement BEFORE the mobility, подписан от студента, от Институционалния Еразъм координатор в НСА и от отговорния координатор в приемащия университет;
 3. Декларация за предишно участие по програмата;
 4. Копие на Личната карта;
 5. Копие на студентската книжка;
 6. Документ за платена такса за семестъра/семестрите, по време на които ще се реализира мобилността;
 7. Документ, удостоверяващ записан семестър/семестри, по време на които ще се проведе мобилността;
 8. Нотариално заверено Пълномощно на роднина или друг близък, който ще представлява студента пред НСА през периода на мобилността и ще може да подписва от негово име документи по Програма „Еразъм+“;
 9. Формуляр-лице за контакт;
 10. Официално Удостоверение от банка (с подпис и печат) с IBAN, BIC и името на студента, по чиято сметка ще бъде преведен гранта. Банковата сметка трябва да е на името на студента;
 11. Копие от Европейска здравноосигурителна карта, валидна за целия период на мобилността;
 12. Копие на полицата от допълнително сключени застраховки, ако такива се изискват от приемащата институция;
 13.  Декларация от Фaкултетния координатор – ФС, ФП, ФОЗЗГТ.

 

Условия за плащане на гранта:

В рамките на 30 календарни дни след подписването на Договора от двете страни, се извършва финансиране на студента в размер на 100 % от отпуснатата финансова подкрепа за периода на мобилността. В случай, че студентът не представи необходимите документи в срок, съответстващ на графика на изпращащата институция, може да бъде прието по изключение по-късно изплащане на финансирането.

 

Здравна застраховка

Студентът следва да притежава Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), валидна за целия период на мобилността. Моля да се информирате относно покритието на ЕЗОК, както и за държавите, в които е валидна. Повече информация можете да намерите тук.

Тъй като в различните държави картата покрива само определен тип медицински услуги, е препоръчително всеки студент да сключи допълнителна медицинска застраховка за негова сметка за целия период на мобилността.

 

Онлайн езикова подготовка / Online Linguistic Support (OLS)

Онлайн езиковата подготовка (OLS) e предназначена за студентите/докторантите, избрани да участват в Програма „Еразъм+“, и подпомага езиковото им обучение. С помощта на OLS се извършва онлайн оценка на езиковите познания на участниците в Програмата преди мобилността и в края на мобилността. За да бъде направена оценка на нивото на езиковата компетентност, всички избрани за мобилност студенти/докторанти ще получат по имейл линк към тест по езика, който ще използват докато са в чужбина. След първоначалния тест студентите/докторантите ще имат възможност да преминат безплатен онлайн езиков курс, използвайки лиценз, предоставен им от НСА „Васил Левски“. Резултатите от теста не са пречка пред студентите/докторантите да осъществят мобилността си, но им дават достъп до езиков курс към OLS!

Онлайн оценяването преди мобилността и в края на мобилността е задължително за всички участници в Студентска мобилност по програма „Еразъм+“. Ако резултатът от първия онлайн езиков тест е между А1 и В1 (съгласно Европейската езикова рамка), OLS платформата автоматично генерира онлайн курс по съответния език. Студентът се задължава да премине онлайн езиковия курс по време на мобилността с цел подобряване познанията на работния език и повишаване ефективността на мобилността. Ако резултатът от първия онлайн езиков тест е между В2 и С2, студентът има право писмено да заяви желание за преминаване на онлайн езиков курс по работния или местния език (ако той се предлага от OLS платформата). Повече информация за OLS можете да намерите тук.

 

ПО ВРЕМЕ НА МОБИЛНОСТТА

Arrival-Departure_Certificate (свали тук)

 

1. ARRIVAL

Сертификатът за удостоверяване на реалната продължителност на Студентската мобилност с цел обучение се попълва след като пристигнете в приемащия университет. В секция ARRIVAL Еразъм+ координаторът в приемащия университет потвърждава с подпис и печат на институцията датата на Вашето записване в университета. След това сертификатът трябва да бъде сканиран/сниман и изпратен по имейл до съответния Еразъм+ координатор в ЦМПД към НСА „Васил Левски“ (erasmus.nsa@gmail.com).

 

2. DEPARTURE

Преди Вашето завръщане, в секция DEPARTURE на Arrival/Departure Certificate, Еразъм+ координаторът в приемащия университет потвърждава с подпис и печат на институцията датата на приключване на мобилността. Оригиналът на този документ е задължителна част от отчетните Ви документи и трябва да бъде представен заедно с останалите необходими документи след приключване на Вашата мобилност.

 

3. Learning Agreement (LA) – промени по време на мобилността

При промяна на първоначално избраните учебни дисциплини/курсове, в LA попълвате електронно секцията „During Mobility”. Промените се заверяват с подпис на студента и координаторите в приемащия и изпращащия университет (както в секцията „Before Mobility”).

4. Удължаване на мобилността

Искане за удължаване на срока на мобилността може да бъде отправено не по-късно от 1 месец преди крайната дата на периода на мобилността, посочена в договора за финансиране. Искането се отправя към НСА чрез ЦМПД. Всеки случай ще бъде разглеждан индивидуално. Студенти, реализиращи мобилност през летния семестър, не могат да кандидатстват за удължаване на мобилността с още един семестър. За повече информация се обърнете към съответния Еразъм+ координатор в ЦМПД към НСА „Васил Левски“ (erasmus.nsa@gmail.com

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.