faqОбучението ми по програма ЕРАЗЪМ в европейски университет прекъсва ли студентските ми права в българския университет, в който съм записан постоянно?

Макар и в чужбина, Еразъм студентите са студенти с непроменен студентски статут в българския университет, в който се обучават т.е. плащат такса за обучение и си запазват правото на институционалната стипендия, в случай че получават такава.

Какво финансиране мога да очаквам да получа като Еразъм студент?

Програмата има за цел да подкрепи финансово престоя на Еразъм студентите в приемащата европейска държава и институция. Максималният грант, определен за месец студентска мобилност е 500 евро, като реалната сума зависи от броя на участниците и отпуснатите чрез Националната агенция средства за съответната година.

Грантовете по програма ЕРАЗЪМ се отпускат от изпращащата институция само за допустимия по програма ЕРАЗЪМ период на обучение в институцията партньор и само за реален престой. При неизпълнение на предварително уговорения в Споразумението за обучение (Learning Agreement) индивидуален план на обучение или в случай на самоволно прекъсване на периода на обучение в приемащата институция от страна на студента, последният дължи пълно или частично възстановяване на сумата, получена по договора с изпращащата институция. Това санкциониране не се отнася за студенти, които са били възпрепятствани да завършат планирания курс на обучение в чужбина поради здравословни причини, поради форсмажорни обстоятелства или други оправдателни причини, които са били навременно съобщени на Еразъм координатора в изпращащата институция.

Как студентът отчита периода на обучение?

След завръщането си студентът е длъжен да представи:

1. Документи удостоверяващи влизането в страната и излизането от нея (бордни карти, билети и т.н.)
2. Отчетен доклад за проведеното обучение. Докладът трябва да бъде на български език и на езика, на който е провеждано обучението;
3. Академична справка, издадена от приемащия европейски университет, която да удостоверява придобитите кредити, както и държани изпити (ако има такива) – Transcript of records;
4. Писмо, удостоверяващо периода на обучение в приемащия университет.

В кои случаи не се признава периодът на обучение по програма Еразъм?

1. В случай че реализираният период на обучение в приемащия университет е по-малък от три месеца, мобилността не се признава и студентът трябва да възстанови цялата сума;

2. В случай че се е върнал по-рано от договорения период, но е стоял минимум три месеца в приемащия университет, връща субсидията само за определения брой месеци или дни, в които не е бил в приемащия университет, съгласно сключения договор на студента с НСА.

Може ли един студент да участва повече от един път в студентската мобилност на програма ЕРАЗЪМ ?

Всеки студент може да участва в студентска мобилност на програма ЕРАЗЪМ само веднъж (за трите степени на обучение) с цел обучение и веднъж с цел практика.

Други въпроси – Виж ТУК!

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.